مقاله مقايسه تطابق لبه اي سه سيستم IPS Empress2، IPS e.max press و In Ceram در رستوريشن هاي تمام سراميکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۷۵ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه تطابق لبه اي سه سيستم IPS Empress2، IPS e.max press و In Ceram در رستوريشن هاي تمام سراميکي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روکشهاي تمام سراميک
مقاله تطابق لبه اي
مقاله متال سراميک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلاليان عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: صادق مونا
جناب آقای / سرکار خانم: حداديان پور الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تطابق لبه اي در رستوريشن هاي تمام سراميک در ميزان موفقيت اين روکشها اهميت تعيين کننده اي دارد، به همين جهت هدف از اين مطالعه مقايسه تطابق لبه اي در سه نوع رستوريشن تمام سراميکي IPS Empress2، IPS e.max press  و  In Ceram مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه يک سو کور تجربي آزمايشگاهي يک دندان سانترال بالارزيني به عنوان مدل آزمايشگاهي با ابعاد هفت ميلي متر طول و پنج ميلي متر قطر تهيه و به طور استاندارد تراش داده شد، به طوري که خط انتهاي آن شامل يک ميلي متر تراش شولدر نوددرجه که با زاويه سه درجه تيپر (Taper) شده بود. سپس از روي آن ده روکش از جنسIn Ceram ، ده روکش از جنس IPS e.max press و ده روکش از جنس IPS Empress2 ساخته شد. بعد از سمنت کردن در جهت باکولينگوالي سايش آنها صورت گرفت و سپس زير ميکروسکوپ الکتروني SEM  ميزان گپ ناحيه مارجين در هر نمونه بررسي گرديد. پس از تعيين داده ها از آنجا که داده هاي موردنظر داراي توزيع نرمال بودند جهت بررسي آماري از آزمون ANOVA استفاده شد.
يافته ها: ميزان گپ در گـروهIPS e-max press ، ۵۹/۸ ± ۲۲/ ۲۹  ميکرون و در گـروه In-Ceram ،۳۲/۹ ± ۹۴/۴۹   ميکرون و در گـروه  IPS Empress2 38/5 ± ۸۸/۴۰  ميکرون بود. آزمون  ANOVA  نشان داد که تفاوت معناداري بين سه گروه ذکر شده وجود دارد.
نتيجه گيري: در رستوريشن هاي تمام سراميک استفاده از سيستم IPS e.max press به لحاظ تطابق لبه اي شرايط مطلوبتري ايجاد مي شود.