مقاله مقايسه تطبيقي انحصار و تمرکز در برخي از صنايع کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه تطبيقي انحصار و تمرکز در برخي از صنايع کشور
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله انحصار
مقاله صنعت
مقاله رقابت
مقاله تمرکز
مقاله شاخص هرفيندال- هيرشمن
مقاله بررسي مقايسه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورپرتوي آلانق ميرطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: دانش جعفري داوود
جناب آقای / سرکار خانم: جلال آبادي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارايي و تخصيص بهينه منابع به عملکرد رقابتي بازارها بستگي دارد. براي ايجاد بازارهاي رقابتي، حفظ آنها و افزايش کارايي، وجود زمينه هاي مناسب از قبيل تعريف جامع حقوق مالکيت و اعمال آن، کاهش هزينه هاي قراردادي و مبادلاتي، تسهيل جريان اطلاعات در بازارها ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان و وجود قوانين تسهيل کننده رقابت و ضد انحصار ضروري است. در اين مقاله با استفاده از آمار سرشماري کارگاههاي بزرگ صنعتي کشور در سال ۱۳۸۶ به بررسي و محاسبه شاخصهاي تمرکز و انحصار براي ۱۳۰ صنعت با استفاده از شاخصهاي سهم بنگاههاي برتر و هرفيندال- هيرشمن پرداخته شده است. علاوه بر اين، نقش بنگاههاي دولتي و عمومي در افزايش يا کاهش انحصارات مورد ارزيابي قرار گرفته و عوامل موثر در ايجاد و تداوم انحصارات موجود شناسايي شده اند. نتايج حاصله، بيانگر تمرکز قابل توجه در صنايع ايران در بخشهاي عمومي و خصوصي است. همچنين مهمترين دليل شکل گيري انحصارات در کشور، چه در بخش عمومي و چه در بخش خصوصي، ايجاد موانع ورود از طريق قوانين، آيين نامه ها و مقررات است.