مقاله مقايسه تطبيقي برخي از مسایل فلسفي در فلسفه سينوي و ابن رشدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آينه معرفت از صفحه ۲۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه تطبيقي برخي از مسایل فلسفي در فلسفه سينوي و ابن رشدي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابن سينا
مقاله ابن رشد
مقاله وجود و ماهيت
مقاله امکان و وجوب
مقاله فيض
مقاله قاعده الواحد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدمظهري منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر پس از ارزيابي نقدها و خرده گيري هاي ابن رشد به ابن سينا و مقايسه و تطبيق مکاتب مورد نظر در باره چهار مساله «زيادت وجود بر ماهيت»، «امکان و وجوب»،  «فيض يا صدور» و «قاعده الواحد» به اين نتيجه رسيده است که ابن رشد به آن اندازه که در فهم مکتب ارسطو تلاش کرده و به تامل و تدقيق پرداخته، در فهم مکتب ابن سينا کوشش چنداني به عمل نياورده است و در برخي مباحث از اصل با سوء فهم و تعبيري ناروا مرام ابن سينا را درک، دنبال و انتقاد کرده است.