مقاله مقايسه تطبيقي مدلهاي رياضي قطعي و فازي در برنامه ريزي توليد «مورد: شرکت پالايش نفت شيراز» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۳۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه تطبيقي مدلهاي رياضي قطعي و فازي در برنامه ريزي توليد «مورد: شرکت پالايش نفت شيراز»
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي توليد
مقاله مدلسازي رياضي
مقاله برنامه خطي فازي
مقاله برنامه ريزي خطي قطعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: فرهي بيلويي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، برنامه ريزي توليد براي فرايندهاي توليد پالايشگاهي (چند مرحله اي چند محصولي) با دو رويکرد قطعي و فازي مدلسازي رياضي شده است. هدف از اين مقاله، پاسخ دادن به اين پرسش است که کدام رويکرد رياضي (قطعي يا فازي) جواب بهتري براي برنامه ريزي توليد ارايه مي دهد. براي پاسخ دادن به اين سوال ابتدا يک مدل رياضي خطي قطعي چند مرحله اي چند محصولي، براي يک دوره زماني ۲۴ ساعته طراحي شد. سپس مدل فازي آن تدوين گرديد و سرانجام مدلهاي تدوين شده در يک نمونه پژوهش آزمون شدند.
نتايج حاصل از مدلهاي قطعي و فازي، همگي بيانگر بهبود جواب بهينه مدل فازي نسبت به مدل قطعي بودند. همچنين شايان ذکر است که مدل ارائه شده در اين مقاله، قابل تعميم و کاربرد در ساير فرآيندهاي توليد پالايشگاهي (چند مرحله اي چند محصولي) است. بنابراين توصيه مي شود براي مدلسازي رياضي برنامه ريزي توليد، با استفاده از منطق فازي به اندازه گيري هر چه بيشتر پارامترهاي نادقيق و مبهم پرداخته شود و اين نوع مدلسازي، مبناي برنامه ريزي توليد قرار گيرد. اين همان موضوعي است که مقاله حاضر به آن جامه عمل پوشانده و مي توان بيان کرد که ناديده گرفتن اين موضوع، همان نقطه ضعف مدلهاي گذشته است که در ادبيات موضوع آورده شده اند.