مقاله مقايسه تظاهر P53 ،Ki67 ،P27 در کارسينوم سلول سنگفرشي، کراتوز آکتينيک و بيماري بوون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه تظاهر P53 ،Ki67 ،P27 در کارسينوم سلول سنگفرشي، کراتوز آکتينيک و بيماري بوون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارسينوم سلول سنگفرشي
مقاله کراتوز آکتينيک
مقاله بيماري بوون
مقاله نشانگر Ki-67
مقاله نشانگر P27
مقاله نشانگر P53

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تلقيني شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: حليمي منيره
جناب آقای / سرکار خانم: بايبوردي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: مرز بين يک ضايعه درجا و مهاجم چيست؟ پاسخ به اين سوال گاهي از نظر هيستولوژيکي مشکل است. در اين مطالعه ما بروز مارکرهاي P27، P53 Ki-67 را در کارسينوم سلول سنگفرشي و کراتوز اکتينيک و بيماري بوون ارزيابي مي کنيم.
روش بررسي: در اين بررسي ۶۰ نمونه بيوبسي پوستي توسط رنگ آميزي ايمونوهيستوکميکال براي يافتنP27،Ki- P53 67  آزمايش مي شود. از کل ۶۰ بيمار ۱۵ بيمار مبتلا به کارسينوم سلول سنگفرشي، ۱۵ بيمار مبتلا به بيماري بوون و ۱۵ بيمار مبتلا به کراتوز آکتينيک بوده اند. بايد متذکر شد که ۱۵ مورد از پوست نرمال بيماراني که ماموپلاستي شده اند برداشته شده است.
يافته ها: شاخص Ki-67 در نمونه هاي بافت طبيعي، کراتوز آکتينيک، بيماري بوون و کارسينوم سلول سنگفرشي بترتيب در ۰٫۸، ۲۳٫۷، ۱۲٫۳ و ۱۹٫۳ درصد مثبت بود. براين اساس مثبت شدن شاخص Ki-67 در نمونه هاي بافت طبيعي بطور معني داري کمتر از نمونه هاي ديگر است. شاخص P27 در نمونه هاي بافت طبيعي، کراتوز آکتينيک، بيماري بوون و کارسينوم سلول سنگفرشي بترتيب در ۲۳٫۴، ۲۶٫۲، ۲۵٫۹ و ۴٫۵ درصد مثبت بود. براين اساس شاخص P27 در نمونه هاي کارسينوم سلول سنگفرشي بطور معني داري کمتر از نمونه هاي ديگر مثبت شده است. شاخص P53 در نمونه هاي کراتوز آکتينيک، بيماري بوون و کارسينوم سلول سنگفرشي بترتيب در ۲۶٫۶، ۴۱٫۸ و ۵۴٫۶ درصد مثبت بود. در نمونه هاي بافت طبيعي مورد مثبتي از اين نظر وجود نداشت. براين اساس شاخص P53 در نمونه هاي بافت طبيعي کمتر از نمونه هاي ديگر و در نمونه کارسينوم سلول سنگفرشي بيشتر از نمونه هاي ديگر مثبت شده است.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج مطالعه ما، بررسي کمي و کيفي (الگوي انتشار) بروز Ki-67،P27  و P53 مي تواند در افتراق ضايعات بدخيم و غيربدخيم اپيدرمي کمک کننده باشد.