مقاله مقايسه تغييرات ابعادي و جذب آب سه گونه رزين آکريلي در ساخت روکش هاي موقت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۲۸۶ تا ۲۹۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه تغييرات ابعادي و جذب آب سه گونه رزين آکريلي در ساخت روکش هاي موقت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رزين آکريلي موقت ثابت
مقاله تغييرات ابعادي
مقاله جذب آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لواف شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: سبزواري حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: رزين هاي آکريلي اتوپليمريزه براي ساخت روکش هاي موقتي ثابت استفاده مي شوند. انقباض خطي ناشي از پليمريزاسيون و جذب آب آنها مي تواند موجب به خطر افتادن بسياري از خصوصيات مطلوب روکش هاي موقت شود.
هدف: هدف از اين بررسي، مقايسه ميزان تغييرات ابعادي و جذب آب سه نوع رزين آکريل موقتي TrimII، Tempron و آکروپارس TRII بود.
مواد و روش: در اين بررسي تجربي، ۹۰ نمونه رزين آکريلي به ابعاد ۲۰×۱۲×۳ ميلي متر توسط يک مولد فلزي فراهم گرديدند (۳۰ نمونه از هر گروه). سپس هر گروه به صورت تصادفي به دو دسته مساوي بخش شدند. تغييرات ابعادي نمونه ها، بي درنگ پس از پليمريزاسيون و هفت روز پس از آن و ميزان جذب آب در فاصله هاي يک روز و هفت روز، اندازه گيري شدند. داده ها توسط آزمون هاي تي (T) و آنواي يک سويه (ANOVA) واکاوي آماري گرديدند.
يافته ها: رزين آکريلي آکروپارس TRII، بيشترين تغييرات ابعادي و جذب آب را به خود اختصاص داد. کمترين ميزان اين مقادير در نمونه هاي ساخته شده از رزين Tempron به ثبت رسيد. يک هفته پس از پليمريزاسيون، اختلاف معناداري ميان ميزان تغييرات ابعادي رزين هاي TrimII و آکروپارس TRII يافت نشد. ميزان انقباض خطي هر سه نوع آکريل مورد بررسي کمتر از ۲ درصد بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد، که جذب آب رزين هاي آکريلي مي تواند قسمتي از انقباض ناشي از پليمريزاسيون آنها را جبران نمايد. اين اثر در ميان سه گروه، در نمونه هاي ساخته شده توسط رزين آکروپارس
TRII بسيار معنادارتر بود. ميزان انقباض خطي هر سه نوع آکريل مورد بررسي از نظر باليني، پذيرفتني بود.