مقاله مقايسه تغييرات بافتي در مخاط معده منسوبين درجه اول مبتلايان به آدنوکارسينوم معده نسبت به افراد بدون سابقه خانوادگي مثبت با شکايت ديس پپسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۵۸ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه تغييرات بافتي در مخاط معده منسوبين درجه اول مبتلايان به آدنوکارسينوم معده نسبت به افراد بدون سابقه خانوادگي مثبت با شکايت ديس پپسي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديس پپسي
مقاله اندوسکوپي
مقاله پاتولوژي
مقاله هليکوباکتر پيلوري
مقاله آدنوکارسينوم معده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صومي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حاجوي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: افتخارالسادات اميرطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: نقاشي شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: در جوامع با شيوع بالاي سرطان معده، بويژه در منسوبين درجه اول بيماران دچار سرطان معده ديس پپسي مي تواند اولين علامت بروز بدخيمي باشد. هدف اين مطالعه، بررسي تغييرات مخاط معده در بيماران ديس پپتيک با سابقه سرطان معده در منسوبين درجه اول و مقايسه آن با گروه کنترل مي باشد.
روش بررسي: در يک مطالعه توصيفي – تحليلي، ۲۰۰ بيمار با شکايت ديس پپسي (۹۹ نفر گروه مورد با سابقه مثبت فاميلي سرطان معده و ۱۰۱ نفر گروه شاهد بدون سابقه فاميلي) بررسي گرديدند. در تمام بيماران اندوسکوپي و بيوپسي از ۵ نقطه متفاوت معده انجام و بررسي هاي هيستوپاتولوژيک صورت گرفت. نتايج حاصله در دو گروه مقايسه گرديد.
يافته ها: ۹۹ بيمار درگروه مورد (۵۰ مرد و ۴۹ زن) و ۱۰۱ بيمار در گروه شاهد (۴۸ مرد و ۵۳ زن) بررسي شدند. ضايعه قابل مشاهده در آندوسکوپي در ۳۸٫۹% گروه مورد و ۶۹٫۳% گروه شاهد (P=0.0001) و آلودگي با هليکو باکتر پيلوري در ۷۶٫۸% گروه مورد و در ۶۹٫۱۳% گروه شاهد (P=0.26) وجود داشت. گاستريت مزمن فعال و گاستريت مزمن به ترتيب در ۶۷٫۷% و ۲۴٫۲% بيماران گروه مورد و در ۷۲٫۳% و ۲۳٫۸% بيماران گروه شاهد گزارش گرديد (P=0.45) ميانگين نمره گاستريت مزمن براي گروه مورد ۹٫۷ و براي گروه شاهد ۸٫۵ (P=0.0001) و ميانگين نمره گاستريت مزمن فعال براي گروه مورد و شاهد به ترتيب ۶٫۹ و ۳٫۴ (P=0.031) مي باشد. آتروفي (P=0.19)، متاپلازي (P=0.97) و ديس پلازي (P=0.22) در بين دو گروه تفاوت معني داري آماري نداشت. ميانگين نمره ضايعات پيش سرطاني براي گروه مورد ۰٫۳۹±۱٫۶۴ و براي گروه شاهد ۰٫۱۵±۰٫۶۴ که با P=0.007 تفاوت معني دار آماري بين دو گروه مشهود بود. الگوي گاستريت در بيماران گروه مورد و شاهد به ترتيب در ۷۷٫۸% و ۶۳٫۴% به صورت پان گاستريت و کورپوس پره دامينت است (P=0.0001).
نتيجه گيري: مطالعه فعلي نشان داد که ضايعات پيش سرطاني مخاط معده در بيماران ديس پپتيک با سابقه خانوادگي مثبت سرطان معده بطور قابل ملاحظه اي بيشتر ديده مي شود.