مقاله مقايسه تغييرات ريختي پايه هاي فندق مستقرشده در كرج با پايه هاي مادري در دو منطقه مكش و فندقلو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۱۲ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه تغييرات ريختي پايه هاي فندق مستقرشده در كرج با پايه هاي مادري در دو منطقه مكش و فندقلو
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فندق
مقاله تغييرهاي ريختي
مقاله رشد طولي
مقاله برگ
مقاله كرج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مراقبي فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: متيني زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خانجاني شيرازي بابا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مناطق شمال ايران چند رويشگاه طبيعي فندق Corylus avellana L. وجود دارد. براي گسترش مكان اين پايه ها در شيب هاي جنوبي البرز بذرهايي از مناطق جنگلي تهيه و در كرج كاشته شد. پس از ۷ سال پايه ها با يكديگر مقايسه شدند. بررسي ها در دو قسمت جداگانه تغييرهاي ريختي و آنزيمي صورت گرفت. نتايج قسمت ريختي در اين مقاله ارايه مي شود.
در بررسي ريختي به صفاتي از قبيل رشد طولي شاخه، تعداد روزنه، درصد كرك در روي برگ و شاتون، ابعاد برگ و درصد زنده ماني توجه شده است. مقايسه به روشT-test  و فاكتوريل ۲´۲ صورت گرفت. در پايان بررسي ها مشخص شد كه پايه هاي با مبدا مكش در منطقه كرج از رشد طولي بيش تر و برگ هاي بزرگ تر برخوردارند. بنابراين اين پايه ها براي كشت معرفي مي شوند.