مقاله مقايسه تفکر انتقادي و سبک هاي هويت دانشجويان فني – مهندسي با دانشجويان علوم انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۶۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه تفکر انتقادي و سبک هاي هويت دانشجويان فني – مهندسي با دانشجويان علوم انساني
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر انتقادي
مقاله سبک هاي هويت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سراج خرمي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: معظم فر فروزان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور مقايسه مهارت هاي تفکر انتقادي و سکب هاي هويت دانشجويان فني – مهندسي با دانشجويان علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول انجام شده است جامعه پژوهش شامل ۵۲۸۰ نفر از دانشجويان مقطع کارشناسي رشته هاي فني – مهندسي و علوم انساني هستند که حداقل ۵ ترم تحصيلي را پشت سر گذاشته اند. حجم نمونه مورد مطالعه ۳۵۷ نفر هستند (۲۳۸ نفر دانشجوي رشته هاي فني – مهندسي و ۱۱۹ نفر دانشجوي علوم انساني) که به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند. جهت جمع آوري اطلاعات از دو پرسشنامه مهارت هاي تفکر انتقادي کاليفرنيا فر (ب) و سبک هاي هويت برزونسکي (ISI-6G) استفاده شد. براي تحليل آماري داده ها از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و از آمار استنباطي (آزمون t دو گروه مستقل و تحليل واريانس چند متغيري (MANOVA) استفاده شد. نتايج تحليل داده هاي اين پژوهش نشان مي دهد که بين تفکر انتقادي رشته هاي فني – مهندسي و علوم انساني تفاوت معني داري وجود ندارد ولي سبک هاي هويت در دو گروه دانشجويان فني – مهندسي و دانشجويان علوم انساني تفاوت دارند و ترجيحات هويتي دانشجويان فني – مهندسي بيشتر سبک هنجاري مي باشد.