مقاله مقايسه تنوع ژني fimH در اشريشيا كلي يوروپاتوژن و فلور روده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۶۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه تنوع ژني fimH در اشريشيا كلي يوروپاتوژن و فلور روده
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشريشيا کلي يوروپاتوژن
مقاله عفونت ادراري
مقاله تنوع ژني
مقاله پيلي تيپ I

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح مهرآبادي جليل
جناب آقای / سرکار خانم: غربا هدي
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني فولادي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني نژاد حميده
جناب آقای / سرکار خانم: اميني حسيني سيدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: از آنجايي كه پروتئين FimH در كلونيزاسيون سويه هاي UPEC و ايجاد عفونت نقش بسيار مهمي دارد، تهيه واكسن حاوي اين ادهسين مورد توجه است. هدف از اين مطالعه، بررسي تنوع توالي ژن fimH در ايزوله هاي ادراري و مدفوعي بود.
مواد و روش ها: از ۱۵ فرد مبتلا به عفونت ادراري با منشا اشريشيا كلي، نمونه ادرار و مدفوع گرفته شد. پس از كشت نمونه ها، كلني هاي مشكوك به اشريشيا كلي جدا شده و با آزمون هاي بيوشيميايي تاييد شدند. ايزوله هاي اشريشيا كلي ادراري و مدفوعي در محيط LB براي كشت داده شده و يك شب انكوبه شدند. DNA ژنومي استخراج و ژن fimH با  PCRتكثير شد. آناليز توالي ژن با نرم افزارهاي MEGA4،ClustalW  و CLC Bio انجام شد.
يافته ها: در همترازي توالي ژن fimH مربوط به ايزوله هاي ادراري با ژن fimH مربوط به سويه UTI 89 جهش هاي متعددي مشاهده شد. همچنين اختلاف توالي بين سويه هاي بيماري زاي جدا شده از ادرار و سويه هاي غيربيماري زاي مدفوعي وجود داشت. توالي fimH ايزوله هاي مدفوعي در پايانه C داراي جهش هاي بي معني بود.
نتيجه گيري: با وجود شباهت ۱۰۰ درصدي توالي ژن fimH در ۴ ايزوله ادراري و مدفوعي، اختلاف توالي در ژن و پروتئين FimH سبب مي شود ايزوله هاي بيماري زا قدرت اتصال بيشتري به سلول هاي يوروتليال داشته باشند. جهش بي معني در پايانه C منجر به توليد پروتئين ناقص  FimHمي شود كه مي تواند در اتصال سويه هاي مدفوعي به سلول هاي وروتليال تاثيرگذار باشد، بااين حال، عامل اتصال به تنهايي در بيماري زايي اشريشيا كلي يوروپاتوژن نقش ندارد.