مقاله مقايسه توانايي اسيد آلي و نمك معدني در سينتيک رهاسازي پتاسيم غير تبادلي در سري هاي غالب خاک هاي زراعي استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۵۹ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه توانايي اسيد آلي و نمك معدني در سينتيک رهاسازي پتاسيم غير تبادلي در سري هاي غالب خاک هاي زراعي استان گلستان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سينتيک رهاسازي
مقاله پتاسيم غيرتبادلي
مقاله اسيد آلي
مقاله نمك معدني
مقاله پخشيدگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحريني طوحان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: دردي پور اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: خرمالي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرعت آزاد شدن پتاسيم غيرتبادلي اهميت زيادي در تامين پتاسيم موردنياز گياهان، به ويژه در خاك هاي غني از كاني هاي حاوي پتاسيم دارد. با توجه به اين که تا به حال هيچ گونه پژوهشي درباره سرعت آزاد شدن پتاسيم غيرتبادلي در خاک هاي استان گلستان صورت نگرفته، بررسي سرعت رهاسازي پتاسيم غيرتبادلي جهت مديريت و استفاده صحيح از منابع خاکي ضروري به نظر مي رسد. به اين منظور، مطالعات آزمايشگاهي بر روي روند رهاسازي پتاسيم غيرتبادلي در ۱۲ سري غالب خاک هاي زراعي استان گلستان توسط اسيدهاي آلي و کلريد کلسيم بر روي نمونه هاي اشباع شده با کلسيم در مدت زمان هاي ۲ تا ۱۸۴۴ ساعت صورت گرفت. خاک هاي مختلف رفتارهاي متفاوتي در عصاره گيري پي درپي توسط عصاره گيرها نشان دادند. اسيد آلي به طور ميانگين ميزان پتاسيم بيشتري نسبت به كلريد كلسيم كه يك نمك معدني مي باشد رهاسازي كرد. ميانگين پتاسيم عصاره گيري شده توسط اسيد اگزاليك ۲٫۳۳ برابر ميانگين پتاسيم عصاره گيري شده توسط كلريد كلسيم بود. رهاسازي پتاسيم در تمام خاک ها در مراحل اوليه سريع بود و در مراحل بعدي با سرعت کمتري تا پايان آزمايش ادامه يافت. با توجه به بالا بودن ضرايب تبيين و کم بودن خطاي استاندارد برآورد، سرعت آزاد شدن پتاسيم غيرتبادلي توسط اسيد آلي با معادلات الوويچ و پخشيدگي به خوبي توضيح داده شد و معادله هاي تواني، مرتبه اول و الوويچ رهاسازي با کلريد کلسيم را توجيه نمودند. با توجه به اين که سرعت آزاد شدن پتاسيم غيرتبادلي از معادلات مرتبه اول، الوويچ، پخشيدگي و تواني پيروي مي کند، فرآيند آزاد شدن پتاسيم غيرتبادلي از خاک ها مي تواند متاثر از پديده پخشيدگي باشد و به عبارت ديگر پخشيدگي پتاسيم به خارج توده کاني يا نواحي هواديده، کنترل کننده سرعت آزاد شدن پتاسيم غيرتبادلي در اين خاک ها مي باشد.