مقاله مقايسه توانايي مهر و موم کنندگي دو ماده پرکننده انتهاي ريشه (MTA و CEM cement) به دنبال آماده سازي حفرات با اولتراسونيک يا ليزر Er, Cr:YSGG که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۴۴ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه توانايي مهر و موم کنندگي دو ماده پرکننده انتهاي ريشه (MTA و CEM cement) به دنبال آماده سازي حفرات با اولتراسونيک يا ليزر Er, Cr:YSGG
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سمان CEM
مقاله نشت
مقاله MTA
مقاله انتهاي ريشه
مقاله حفره
مقاله اولتراسونيک
مقاله ليزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزمي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي نژاد نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: فكرآزاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مطهري پوريا
جناب آقای / سرکار خانم: عليدوست مائده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اخيرا با در نظر گرفتن مزايا و معايب (Mineral Trioxide Aggregate) MTA، ماده اي به نام  Calcium Enriched Mixture (CEM) cement ابداع شده است. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه ميزان ريزنشت حفرات انتهاي ريشه آماده شده با اولتراسونيک يا ليزر Er,Cr:YSGG و پر شده توسط MTA يا CEM cement بود.
روش بررسي: در اين مطالعه پس از آماده سازي و پرکردن کانال هاي هشتاد دندان تک ريشه انسان کشيده شده و قطع ۳ ميلي متر انتهاي ريشه، نمونه ها به صورت تصادفي به دو گروه آزمايشي ۳۰ تايي و دو گروه کنترل مثبت و منفي ۱۰ تايي تقسيم شدند. در گروه اول با استفاده از دستگاه اولتراسونيک و در گروه دوم با استفاده از ليزر Er, Cr:YSGG حفرات انتهاي ريشه تهيه شدند. سپس هر گروه به طور تصادفي به دو زير گروه تقسيم گرديد و حفرات انتهاي ريشه با MTA و CEM cement پر شدند. پس از غوطه ور ساختن نمونه ها در جوهر هندي و شفاف نمودن آنها، ميزان نفوذ اپيکال جوهر در حفرات انتهاي ريشه اندازه گيري شد. داده هاي اين مطالعه با استفاده از آزمون Kruskall Wallis و مقايسه تکميلي به روشDunn  آناليز گرديد.
يافته ها: کمترين ميزان متوسط نشت به طور معني دار در گروه ليزر CEM cement/ مشاهده شد(P<0.05) . بين ميزان متوسط نشت در گروه ليزرMTA/، اولتراسونيک MTA/ و اولتراسونيک CEM cement/ اختلاف آماري معني دار وجود نداشت(P>0.05) .
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه در حفرات انتهاي ريشه تهيه شده توسط ليزر CEM cement, Er, Cr:YSGG ميزان پايين تري از نشت را در مقايسه با MTA نشان داد. بين ريزنشت حفرات تهيه شده با اولتراسونيک يا ليزر Er, Cr:YSGG و پرشده با MTA تفاوتي وجود نداشت.