مقاله مقايسه توليد رواناب و رسوب در تيمارهاي مختلف كاربري كشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه توليد رواناب و رسوب در تيمارهاي مختلف كاربري كشاورزي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد رسوب
مقاله ضريب رواناب
مقاله كرت آزمايشي
مقاله مديريت اراضي كشاورزي
مقاله حوزه آبخيز دودانگه و استان مازندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلارستاقي عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعلي عوري اباذر
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسي جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اندازه گيري فرسايش خاك و بررسي عوامل كنترل كننده آن تحت شرايط طبيعي و يا آزمايشگاهي با استفاده از كرت هاي دايمي يا موقتي بسيار مفيد مي باشند. در پژوهش حاضر كه در اراضي كشاورزي روستاي رسكت در منطقه دودانگه شهرستان ساري به انجام رسيد، رواناب و رسوب ناشي از رگبارهاي منفرد در مقياس كرت و تحت سناريوهاي مديريت اراضي مختلف اندازه گيري و مقايسه گرديد. براي اين منظور تعداد ۱۰ كرت به ابعاد ۲×۱۲٫۵ متر با ۵ تيمار مختلف و ۲ تكرار براي هر يك از تيمارهاي كشت نواري (گندم و گياهان علوفه اي)، كشت با شخم روي خط تراز، تراس بندي، كشت با شخم در جهت شيب و دامنه شاهد با پوشش خودرو و بدون اعمال شخم در نظر گرفته شد. نتايج ۹ رخداد بارش منجر به توليد رواناب و رسوب نشان داد كه بيش ترين مجموع مقدار رسوب در دوره پژوهش در كرت با شخم در جهت شيب و به مقدار ۱۵۶ گرم در متر مربع به دست آمده است. هم چنين كشت روي تراس با ميزان رسوب ۶٫۲ گرم در متر مربع كم ترين توليد رسوب در دوره پژوهش را به همراه داشته است. بيش ترين مقدار ضريب رواناب مربوط به تيمار شاهد بدون اعمال شخم (%۲۱٫۲۴) و كمترين ضريب رواناب مربوط به تيمار كشت روي تراس (%۷٫۰۸) بوده است. هم چنين نتايج نشان داد كه مراحل شخم كرت ها، اوايل رشد و تا حدودي در مرحله برداشت محصول، حساس ترين مواقع از لحاظ توليد رسوب مي باشد.