مقاله مقايسه تيروئيديت هاشيموتو در افراد مبتلا به ديابت نوع يک با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۸۶ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه تيروئيديت هاشيموتو در افراد مبتلا به ديابت نوع يک با افراد سالم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع يک
مقاله تيروئيديت هاشيموتو
مقاله آنتي بادي هاي ضدتيروئيد
مقاله آنتي بادي ضد تيروگلوبولين
مقاله Anti-Tpo

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري علي
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: حاج منوچهري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: ديابت نوع يک شايعترين بيماري متابوليک در جهان است. بيماريهاي خودايمني تيروئيد شايعترين اختلال غدد درونريز همراه با ديابت نوع يک است و در صورت بروز کم کاري تيروئيد بر سير درمان و کيفيت زندگي اين بيماران تاثير ميگذارد.
هدف: مطالعه به منظور مقايسه آنتي باديهاي ضدتيروئيد در افراد (کودک و نوجوان) مبتلا به ديابت نوع يک با افراد سالم انجام شد.
مواد و روشها: در اين مطالعه تحليلي ۶۵ فرد مبتلا به ديابت نوع يک و ۶۵ فرد سالم مراجعه کننده به مرکز آموزشي – درماني قدس قزوين در سال ۱۳۸۹ با استفاده از روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند. ميزان آنتي بادي ضدتيروگلوبولين (
Anti-TG) و تيروپراکسيداز (Anti-TPO) و هورمون هاي TSH و ۴ T اندازه گيري شدند. داده ها با آزمون هاي آماري مجذور کاي و تي مستقل تحليل شدند.
يافته ها: دو گروه از لحاظ سن و جنس تفاوت معني دار آماري نداشتند، ولي تفاوت صدک شاخص توده بدني بين دو گروه معني دار بود (
P=0.049).
Anti-TG
7 نفر از افراد ديابتي (۱۰٫۸%) و يک نفر از افراد سالم (۱٫۵%) مثبت و تفاوت بين دو گروه معني دار بود (P=0.049). Anti-Tpo در ۱۱ فر ديابتي (%۱۶٫۹) و ۲ نفر از افراد سالم (%۳٫۱) مثبت و تفاوت بين دو گروه معني دار بود (P=0.024)، ۷ فرد ديابتي (%۱۰٫۸) افزايش TSH و کاهش T4 (کم کاري ديابت آشکار) و ۳ فرد سالم (%۴٫۶) افزايش TSH و T4 طبيعي (هيپوتيروئيديسم تحت باليني) داشتند. ميزان در دو گروه T4 تفاوت معني داري داشت (p=0.007)، ولي تفاوت ميزان TSH از لحاظ آماري معني دار نبودند.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، به نظر ميرسد فراواني نسبي تيروئيديت هاشيموتو در افراد مبتلا به ديابت نوع يک از افراد سالم بيشتر است. لذا انجام آزمون هاي عملکرد تيروئيد (
TFT) و آنتي بادي هاي ضدتيروئيد در اين بيماران جهت تشخيص زودرس اختلال هاي خود ايمني تيروئيد، پيشگيري از بروز عوارض اختلال هاي تيروئيدي و درمان به موقع ضروري است.