مقاله مقايسه تکانشگري بيماران وسواسي- اجباري پاسخ دهنده و مقاوم به درمان با داروهاي مهارکننده انتخابي بازجذب سروتونين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه تکانشگري بيماران وسواسي- اجباري پاسخ دهنده و مقاوم به درمان با داروهاي مهارکننده انتخابي بازجذب سروتونين
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وسواسي- اجباري
مقاله تکانشگري
مقاله مهارکننده هاي بازجذب سروتونين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه الدين نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي مدني نوشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در سال هاي اخير پژوهشگران به مطالعه روابط دروني بين اختلال وسواسي- اجباري (OCD)، تکانشگري و سروتونين علاقمند شده اند و نتايج متفاوتي از مطالعات گذشته به دست آمده است. هدف از اين پژوهش، مقايسه تکانشگري بيماران وسواسي- اجباري پاسخ دهنده و مقاوم به درمان با داروهاي مهارکننده انتخابي بازجذب سروتونين (SSRIs) بود.
روش بررسي: با استفاده از روش علي- مقايسه اي، بر اساس تعريف سادوک و سادوک (۲۰۰۷) و با روش نمونه گيري سهل الوصول، تعداد ۲۷ بيمار مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري در دو گروه بيماران پاسخ دهنده و مقاوم به SSRIs، از نظر علایم وسواسي- اجباري و تکانشگري با استفاده از مقياس تکانشگري بارات، فهرست علایم مقياس وسواسي- اجباري ييل- براون و مصاحبه ساختار يافته تشخيص براي اختلال هاي محور I در DSM-IV، مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين هاي تکانشگري و مولفه هاي آن در بيماران مقاوم نسبت به بيماران پاسخ دهنده، کمتر بود. سنتروئيدهاي دو گروه هاي پاسخ دهنده و مقاوم بر اساس تکانشگري و مولفه هاي آن به طور معني داري تفاوت داشتند (P<0.009) بين ۴ متغير، فقط بر اساس تکانشگري (P<0.01) و تکانشگري توجهي (P<0.01) بين دو گروه بيماران پاسخ دهنده و مقاوم تفاوت معني دار وجود داشت.
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهند که بين بيماران وسواسي-اجباري پاسخ دهنده و مقاوم به داروهاي SSRI، از لحاظ سطح تکانشگري تفاوت معني دار وجود دارد و ميانگين تکانشگري بيماران مقاوم بيشتر است. هر چند با توجه به وجود برخي تناقض ها در ادبيات پژوهشي، انجام پژوهش هاي بيشتري براي رسيدن به يک توضيح نظري جامع در مورد روابط دروني تکانشگري،OCD  و پاسخ دهي به داروهاي SSRI مورد نياز است.