مقاله مقايسه جداول کاربردي آناليز مواد خوراکي در تنظيم جيره غذايي جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش علوم دامي از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه جداول کاربردي آناليز مواد خوراکي در تنظيم جيره غذايي جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه هاي گوشتي
مقاله استانداردهاي غذايي
مقاله NRC, FEEDSTUFF, DEGUSSA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرجلالي اميرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: شيوازاد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ركني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير استفاده از بهترين جدول آناليز مواد خوراکي در تنظيم جيره غذايي جوجه هاي گوشتي آزمايشي با استفاده از ۲۷۰ قطعه جوجه گوشتي يک روزه سويه تجاري راس اجرا شد. در اين آزمايش از طرح کاملا تصادفي شامل ۳ تيمار و هر تيمار متشکل از ۶ تكرار و هر تکرار حاوي ۱۵ قطعه جوجه نر و ماده استفاده شد. تيمارهاي آزمايشي در کل دوره پروش عبارت بودند از جيره هاي غذايي تنظيم شده با يکي از جداول استاندار آناليز مواد خوراکي بر اساس نسبت هاي ارايه شده اسيدهاي آمينه ضروري در: NRC (1994)، FEEDSTUFF، DEGUSSA. در اين آزمايش متغيرهاي افزايش وزن، مصرف خوراک، ضريب تبديل غذايي، شاخص توليد، هزينه دان مصرفي به ازاي يک کيلوگرم وزن زنده اندازه گيري شدند.
پس از تجزيه و تحليل داده ها نتايج نشان دادکه در کل دوره، اختلاف بين ميانگين افزايش وزن جوجه ها معني دار گرديد (P>0.05). در مورد خوراک مصرفي در کل دوره هيچ اختلاف معني داري بين گروه ها مشاهده نشد (P<0.05). هم چنين نتايج نشان دادکه در کل دوره پرورش، ميانگين اختلاف بين ضريب تبديل غذايي جوجه ها معني دار مي باشد (P>0.05). در مورد شاخص توليد در بين تيمار هاي مختلف تفاوت معني داري مشاهده گرديد (P>0.05). از نظر هزينه دان مصرفي به ازاي يک کيلوگرم وزن زنده هيچ اختلاف معني داري بين گروه ها مشاهده نشد (P<0.05).
لذا به نظر مي رسد در اين آزمايش نسبت هاي ارايه شده توسط NRC (1994) نسبت به ساير مراجع با نتايج مطلوب تري همراه بود.