مقاله مقايسه جلب کنندگي تله هاي مختلف در جلب مگس ميوه زيتون (Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه جلب کنندگي تله هاي مختلف در جلب مگس ميوه زيتون (Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مگس ميوه زيتون
مقاله جلب کنندگي
مقاله فرمون
مقاله طعمه ساکسيز
مقاله کنترل غير شيميايي
مقاله رديابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروش محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي كريم
جناب آقای / سرکار خانم: استوان هادي
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي پور يعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مگس ميوه زيتون (Bactrocera oleae) يکي از مهم ترين آفات زيتون در مناطق زيتون خيز دنيا محسوب مي شود. اين آفت از سال ۱۳۸۳ که وارد ايران شد، طي سال اول ورود از ۱۳ استان گزارش گرديد. براي شناسايي روش هاي مناسب در جلب انبوه اين آفت طرحي با پنج تيمار شامل صفحات زرد چسبنده همراه فرمون، تله هاي مک فيل همراه پروتئين هيدروليزات (سه درصد) و مالاتيون (دو در هزار)، صفحات زرد رنگ چسبنده بدون ماده جلب کننده، تله هاي بطري شکل همراه محلول سه درصد طعمه مسموم ساکسيز و تله هاي بطري شکل ۱٫۵ ليتري همراه پروتئين هيدروليزات (سه درصد) و مالاتيون (دو در هزار)، در پنج تکرار اجرا گرديد. تجزيه و تحليل آماري نتايج نشان داد که جلب مگس هاي ميوه زيتون توسط صفحات زرد چسبنده همراه فرمون با تعداد ۱۶٫۴۸ ± ۹۸٫۲۰ مگس ميوه زيتون در هر تله نسبت به ساير تيمارها اختلاف معني داري داشت، اما تفاوت جلب کنندگي ساير تله ها با يکديگر از نظر آماري (P<0.001) معني دار نبود. پس از تله فرموني، تله مک فيل همراه پروتئين و مالاتيون، تله بطري شکل همراه ساکسيز، تله بطري شکل همراه پروتئين و مالاتيون و صفحات زرد چسبنده به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار داشتند. همچنين تله زرد همراه فرمون با تعداد ۶٫۲۹ ± ۳۱٫۲۰ از نظر جلب حشرات ماده مگس زيتون نسبت به ساير تله ها و جلب کننده ها داراي اختلاف معني داري (P<0.001) بود و در جلب حشرات نر با تعداد ۹٫۶۶ ± ۶۶٫۸۰ نيز نسبت به ساير تيمارها اختلاف معني داري (P<0.001) داشت. ساير تيمارها از نظر جلب حشرات بالغ نر و ماده اختلاف معني داري با يکديگر نداشتند. ميزان جلب حشرات بالغ مگس زيتون در فصول مختلف نيز در اين تحقيق مورد ارزيابي قرار گرفت که در تمام فصول نيز تله زرد همراه فرمون نسبت به سايرين در جلب حشرات بالغ داراي اختلاف معني داري بود، اما ساير تيمارها با يکديگر اختلاف معني داري نشان ندادند. استفاده از تله هاي فرموني در رديابي آفت در بهار، تابستان و پاييز توصيه مي گردد و در دي ماه تنها تله فرموني قادر به جلب حشرات بالغ مگس زيتون بود.