مقاله مقايسه جنبه هاي دموگرافيك آلوپسي آرئاتاي محدود و گسترده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۴۴ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه جنبه هاي دموگرافيك آلوپسي آرئاتاي محدود و گسترده
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوپسي آرئاتا
مقاله جنبه هاي دموگرافيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دليري مينا
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ زاده عبدالصمد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي يزدي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آلوپسي آرئاتا بيماري التهابي مزمني است كه فوليكول مو را درگير مي كند. آلوپسي آرئاتا به دو نوع محدود و گسترده تقسيم بندي مي شود. هدف از اين مطالعه مقايسه جنبه هاي دموگرافيك آلوپسي آرئاتا بين دو گروه محدود و گسترده مي باشد.
مواد و روش كار: اين مطالعه توصيفي – تحليلي در سال ۸۶ بر روي ۳۰۶ بيمار مبتلا به آلوپسي آرئاتا انجام شد. بيماران به دو گروه آلوپسي آرئاتاي محدود و گسترده تقسيم شدند و متغيرهاي سن، جنس، سن شروع بيماري، طول مدت بيماري و سابقه خانوادگي در بين دو گروه مقايسه شد.
يافته ها: از ۳۰۶ بيمار مورد بررسي ۸/۵۸ درصد مذكر و ۲/۴۱ درصد مونث بودند. از كل بيماران بررسي شده ۲۴۷ نفر (%۷/۸۰) درگيري محدود و ۵۹ نفر (%۲/۱۹) درگيري گسترده داشتند. ميانگين سني اولين درگيري در گروه محدود ۱۲±۹/۲۱ و در گروه گسترده ۱۲±۸/۱۵ سال بود. متوسط دوره بيماري در گروه محدود ۷/۱۸ ماه و در گروه گسترده ۷۱ ماه بود.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج مطالعه حاضر آلوپسي آرئاتا گسترده در سنين پايين تري شروع مي شود و دوره طولاني تري داشته و سابقه فاميلي مثبت در اقوام درجه يك بيشتر مي باشد. وجود سابقه فاميلي و درگيري ناخني در اين مطالعه بيشتر از مطالعات مشابه بود.