مقاله مقايسه حداكثر اكسيداسيون چربي (MFO) در دانشجويان زن و مرد غيرورزشكار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در المپيك از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه حداكثر اكسيداسيون چربي (MFO) در دانشجويان زن و مرد غيرورزشكار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توده بدون چربي
مقاله جنسيت
مقاله حداکثر اکسيداسيون چربي (MFO)؛ Fatmax

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: دميرچي ارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني هادي
جناب آقای / سرکار خانم: شادمهري سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر عبارت است از مقايسه اکسيداسيون چربي بين دانشجويان زن و مرد غيرورزشکار. ۱۰ مرد و ۱۰ زن غيرورزشکار فعاليت دوي فزاينده اي را با مراحل ۳ دقيقه اي روي نوارگردان اجرا کردند. در طول آزمون با استفاده از روش کالري سنجي غيرمستقيم ميزان اکسيداسيون چربي اندازه گيري شد. متغيرهاي حداکثر اکسيداسيون چربي (MFO) و شدت متناسب با آن (Fatmax) در هر فرد تعيين شد. با آزمون آماري t مستقل ميانگين مقادير بين دو گروه مقايسه شد. ميزان مطلق اکسيداسيون چربي (g/min) به طور معناداري در همه شدت هاي نسبي فعاليت در مردان بالاتر از زنان بود (P≤۰٫۰۵). اما در ميزان نسبي اکسيداسيون چربي (g/min/kg ffm) تفاوتي بين دو گروه مشاهده نشد. ميزان MFO در مردان به طور معناداري بالاتر از زنان بود (به ترتيب ۰٫۲۶±۰٫۰۷ و ۰٫۱۷±۰٫۰۵ گرم در دقيقه؛ P≤۰٫۰۵). با وجود اين، MFO در دو گروه، در شدت هاي يکساني رخ داد (مردان ۴۱٫۱±۷٫۷ و زنان ۴۰٫۲±۷٫۸ درصد VO2max). ميزان اکسيداسيون کربوهيدرات در شدت هاي بالاتر از ۴۰ درصدVO2max  در مردان بيشتر از زنان بود و سهم نسبي اکسيداسيون چربي در تامين انرژي زمان فعاليت بين دو گروه تفاوت معناداري نداشت. ۵۶ درصد از تغييرات اکسيداسيون چربي به واسطه عوامل VO2max و FFM تبيين شد. نتايج تحقيق حاضر نشان داد مقادير اکسيداسيون چربي و MFO در مردان نسبت به زنان بيشتر است اما اگر دو گروه از لحاظ آمادگي بدني و توده عضلاني همتراز باشند، ممکن است زنان اکسيداسيون چربي بالاتري داشته باشند.