مقاله مقايسه حساسيت و ويژگي سونوگرافي با سي تي اسکن در تشخيص مايع آزاد داخل شکمي در بيماران دچار تروماي بسته شکمي مراجعه کننده به بيمارستان خاتم الانبيا زاهدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۳۲ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه حساسيت و ويژگي سونوگرافي با سي تي اسکن در تشخيص مايع آزاد داخل شکمي در بيماران دچار تروماي بسته شکمي مراجعه کننده به بيمارستان خاتم الانبيا زاهدان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سي تي اسکن
مقاله سونوگرافي
مقاله تروماي بسته شکمي
مقاله حساسيت
مقاله ويژگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: نارويي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري ميرزاآقا
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ زاده عبدالصمد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي راد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محبي فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه تروما چهارمين علت مرگ و مير در کشورهاي پيشرفته مي باشد. علت بخش عمده اي از اين مرگ و ميرها در اثر تروماي بسته شکمي مي باشد. بنابراين هر اقدامي که به تشخيص سريعتر خونريزي داخل شکمي کمک کند، در نجات جان اين بيماران موثرتر خواهد بود.
مواد و روش ها: در يک مطالعه تحليلي از نوع مقطعي کليه بيماران مبتلا به تروماي بسته شکمي مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان خاتم الانبيا (ص) زاهدان در طي سال ۱۳۸۵-۱۳۸۶ انتخاب شدند. اطلاعات بدست آمده از سونوگرافي و سي تي اسکن در پرسشنامه ثبت شده و پس از وارد کردن اطلاعات به نرم افزارSPSS 14 ، از آمار توصيفي جهت بيان شاخص هاي توصيفي و از شاخص هاي حساسيت و ويژگي جهت تعيين ارزش تشخيصي سونوگرافي در مقايسه با سي تي اسکن استفاده شد.
يافته ها: از ۱۰۰ بيمار بررسي شده ۲۰% زن و۸۰ % مرد بودند. شايعترين علامت باليني در هر دو گروه جنسي درد شکمي و سپس تندرنس شکمي بوده است. بين علايم باليني مختلف از نظر وجود مايع آزاد شکمي و گزارش سي تي اسکن اختلاف معني داري بدست آمد (P=0.017). حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و منفي سونوگرافي در تشخيص مايع آزاد شکمي به ترتيب ۸۴%، ۸۶%،۹۱ % و ۷۵% بوده و در تشخيص صدمات داخل شکمي به ترتيب ۵۴%،۹۰ %، ۶۵% و ۷۹% مي باشد.
نتيجه گيري: سونوگرافي داراي حساسيت، ويژگي و دقت کافي جهت بررسي مايع آزاد شکمي در تروماي بسته شکمي در مقايسه با سي تي اسکن در گروه سني اطفال و بزرگسالان مي باشد، که اگر با صدمات پارانشيمي احشا شکمي ترکيب شود، اين پارامترها به طور محسوسي بخصوص در گروه سني اطفال بالاتر مي رود.