مقاله مقايسه حس عمقي مفصل شانه بين زنان واليباليست و زنان غيرورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در توانبخشي از صفحه ۴۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه حس عمقي مفصل شانه بين زنان واليباليست و زنان غيرورزشکار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حس عمقي
مقاله حرکات پرتابي اندام فوقاني
مقاله حس وضعيت مفصل
مقاله حس حرکت
مقاله شانه
مقاله واليباليست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نودهي مقدم افسون
جناب آقای / سرکار خانم: خاكي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: خوارزمي عاليه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: حس عمقي در ثبات دايناميک مفصل گلنوهومرال پرتاب گران و ورزشکاراني که حرکات ناگهاني و پرتابي اندام فوقاني دارند، با توجه به شل بودن قابل ملاحظه کپسول مفصلي و دامنه حرکتي بيش از حد آنها اهميت دارد. هدف از اين پژوهش مقايسه حس عمقي (حس وضعيت مفصل و حس حرکت) بين دو گروه زنان واليباليست و زنان غيرورزشکار مي باشد.
روش بررسي: به روش نمونه گيري ساده و در دسترس و لحاظ کردن معيارهاي موردنظر ۱۵ واليباليست زن از تيم هاي دسته اول تهران و ۱۵ زن غيرورزشکار که با ورزشکاران جور شده بودند انتخاب و طي يک مطالعه مقايسه اي مورد– شاهدي، حس وضعيت مفصل گلنوهومرال و حس حرکت آنها با استفاده از دستگاه سي. پي. ام مورد مقايسه قرار گرفت. از آزمون آماري تي مستقل براي تحليل داده ها استفاده گرديد.
يافته ها: افزايش معناداري در دامنه چرخش خارجي واليباليست ها (p=0.035) و کاهش معناداري در خطاي باز سازي زاويه آنها(p=0.017)  نسبت به غيرورزشکاران وجود داشت. در حالي که هيچ گونه تفاوت معناداري در آستانه درک حرکت بين دو گروه مشاهده نشد (p=0.392).
نتيجه گيري: واليباليست ها داراي دامنه چرخش خارجي بيشتر و دقت بازسازي زاويه بالاتري در اندام فوقاني غالب خود مي باشند. شانه پرتاب کننده به طور مکرر در معرض حرکات چرخشي شديد مي باشد. اين منجر به تطابق عصبي عضلاني مي شود و بدين ترتيب مي تواند باعث بهبود حس عمقي گردد.