مقاله مقايسه خسارات اقتصادي خشکسالي كشاورزي سال هاي (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲) شهرستان نايين با ساير شهرستان هاي استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۲۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه خسارات اقتصادي خشکسالي كشاورزي سال هاي (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲) شهرستان نايين با ساير شهرستان هاي استان اصفهان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نايين
مقاله کشاورزي
مقاله خشکسالي
مقاله ARC-GIS
مقاله خسارت اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وارثي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بيك محمدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استان اصفهان از نظر موقعيت جغرافيايي در مرکز ايران و در پهنه اقليمي خشک تا نيمه خشک قرار دارد و از نظر آب و هوايي با توجه به روش طبقه بندي دمارتن که دما و بارش در آن مد نظر قرار گرفته است، داراي آب و هواي گرم و خشک در نيمه شمالي و شرقي و آب و هواي خشک و نيمه خشک در نواحي مرکزي و جنوبي و آب و هواي معتدل با بارش نسبتا خوب در نيمه غربي و جنوب غربي است. اين امر باعث گرديده تا پديده خشکسالي که به طور متناوب اين استان را تهديد مي کند، در شهرستان هاي مختلف استان، در بخش هاي گوناگون اقتصاد شهري و روستايي خسارت هاي را به بار آورد که به تناسب موقعيت جغرافيايي شهرستان هاي استان، ميزان خسارت هاي ناشي از خشکسالي ها متفاوت است. در اين ميان، شهرستان نايين که در منطقه گرم و خشک شرق استان واقع شده است، آثار نا مطلوب پنهاني را بر بخش هاي زراعي و باغي خود ديده است، در سال هاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ شديدترين خشکسالي ها در شهرستان هاي استان اصفهان رخ داده که در تحقيق حاضر سعي بر آن شده است تا مقايسه اي از جهت خسارت هاي مالي ناشي از پديده خشکسالي در بخش کشاورزي روستايي، بين شهرستان هاي استان با شهرستان نايين انجام گيرد. هدف از تحقيق حاضر، مقايسه و شناخت عوامل تاثير گذار بر ميزان خسارات خشکسالي بر محصولات زراعي و باغي شهرستان نايين با ديگر شهرستان ها ي استان بوده، همچنين دستيابي به راهکارهايي جهت کاهش آثار منفي خشکسالي ها بر نظام اقتصاد کشاورزي نواحي روستايي استان اصفهان است. روش تحقيق اين پژوهش به صورت توصيفي – تحليلي و ميداني است و آمارهاي مورد نياز ازسازمان جهاد کشاورزي استان و سالنامه هاي آماري و ستاد حوادث غير مترقبه استانداري استان به منظور مقايسه سطوح زير کشت و ميزان خسارت وارد آمده دريافت گرديد. سپس ميزان خسارت هاي خشکسالي در بخش زراعي و باغي براي هر شهرستان محاسبه شد و شهرستان ها با توجه به وسعت جغرافيايي و مساحت محصولات زير کشتشان با ميزان خسارت هاي وارده در هر هکتار در سال هاي مورد نظر به روش آمار توصيفي با نرم افزارهاي Excle و Spss مقايسه و ارتباط داده شد. در مرحله بعد، نسبت هاي حاصله به شکل نقشه با نرم افزار ARC-GIS ترسيم گرديد. نتايج حاصل از تحليل يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که خسارات ناشي از خشکسالي در بخش کشاورزي شهرستان هاي استان بر افزايش مهاجرت هاي روستايي و روي آوري به شغل هاي ديگر (صنايع دستي، معادن و…) اثر مستقيم داشته است. اين توضيح ضروري است كه، نايين به رغم وسعت زيادتر نسبت به ديگر شهرستان هاي استان، به دليل شرايط اقليمي گرم و خشك حاكم و خشكسالي هاي هيدرولوژيك وكشاورزي متوالي، از نظر سطح زير كشت و توليد محصولات زراعي و باغي نسبت به ديگر شهرستان هاي استان در سطح پايين تري قراردارد، به همين دليل آمار خسارات اعلان شده در شهرستان هاي نيمه غربي استان به علت سطوح زير کشت بيشتر و وسعت کمتر آنها، بيشتر گزارش گرديده است. نقشه ها و نمودارهاي حاصل از داده ها نشان مي دهد که ميزان خسارات زراعي و باغي در شهرستان هاي استان، تابعي از اقليم و موقع جغرافيايي شهرستان ها، وسعت سطوح زير كشت و وسعت شهرستان هاست (شهرستان هاي غربي، مرکزي وجنوبي بيشترين خسارت را داشته اند).