مقاله مقايسه خصوصيات الياف پشم آميخته هاي حاصل از تلاقي نژاد آرخامرينو با گوسفندان قزل و مغاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش علوم دامي از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه خصوصيات الياف پشم آميخته هاي حاصل از تلاقي نژاد آرخامرينو با گوسفندان قزل و مغاني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوسفند
مقاله آميخته گري
مقاله صفات پشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فره وش طرلان
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع جليل
جناب آقای / سرکار خانم: رافت عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبي آذر عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مقايسه الياف پشم توليدي آميخته هاي حاصل از تلاقي گوسفندان قزل و مغاني با نژاد آرخامرينو از تعداد۱۷۶ گوسفند آميخته نسل اول آرخامرينو × قزل و ۸۰ گوسفند آرخامرينو × مغاني (در سنين ۱۵- ۹ ماهگي) نمونه هاي پشم در طي سه سال متوالي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ گرفته شدند. نمونه هاي پشم از ناحيه مياني بدن اخذ شده و براي صفات قطر الياف، ضريب تغييرات قطر، طول دسته الياف، درصد الياف كمپ و درصد الياف مدولايي مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج بدست آمده براي صفات ذكر شده در آميخته آرخامرينو × قزل به ترتيب ۲۷٫۱۱±۰٫۲۵ ميكرون، ۳۶٫۶±۰٫۵۹ درصد، ۱۱٫۹۴±۰٫۳۲ سانتي متر، ۱٫۵۶±۰٫۳۵ درصد و ۷٫۳۳±۰٫۷۲ درصد و در آميخته آرخامرينو × مغاني به ترتيب ۲۶٫۸±۰٫۴۶ ميكرون، ۳۶٫۱۶±۰٫۹۷ درصد، ۱۰٫۹۵±۰٫۳۹ سانتي متر، ۲٫۲۷±۰٫۲۹ درصد و ۸٫۸۲±۰٫۹۱ درصد بود. داده ها پس از تصحيح ميانگين ها بر اساس تركيب ژنتيكي، جنس، سال و تيپ تولد براي سن نمونه گيري، مورد تجزيه و تحليل واريانس چند متغيره قرار گرفتند. اثر تركيب ژنتيكي برروي قطر الياف معني دار (P<0.05) بود و آميخته هاي آرخامرينو × مغاني داراي ميانگين قطر كمتري بودند. جنس برروي صفات قطر الياف، ضريب تغييرات قطر و طول دسته الياف تاثير معني داري (P<0.05) داشت. آميخته هاي ماده داراي الياف ظريف تر با ضريب تغييرات بيشتر و دسته الياف بلندتري نسبت به آميخته هاي نر بودند. اثر سال تولد برروي طول دسته الياف معني دار (P<0.05) بود. متولدين ۱۳۷۹ داراي دسته الياف كوتاه تري نسبت به متولدين سال هاي ديگر بودند. هم چنين اثر متقابل ژنوتيپ در سال تولد بر روي ضريب تغييرات قطر تاثير معني داري (P<0.05) داشت ولي تيپ تولد به تنهايي بر هيچكدام از صفات مورد بررسي اثر معني داري نداشت.