مقاله مقايسه خلافيت و هوش دانشجويان رشته هاي مختلف تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۲۹ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه خلافيت و هوش دانشجويان رشته هاي مختلف تحصيلي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش
مقاله خلاقيت
مقاله رشته هاي تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيرخائفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معنوي پور داوود
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي حسن پاشا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش و بررسي و مقايسه خلاقيت و هوش دانشجويان رشته هاي مختلف تحصيلي است. نمونه پژوهش از بين دانشجويان در حال تحصيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب و تامين گرديد. تعداد نمونه شامل ۳۷۷ نفر دانشجوي دختر و پسر رشته هاي مختلف تحصيلي فني و مهندسي، كشاورزي، دامپزشكي و علوم انساني بود. ابزار اين پژوهش شامل دو آزمون استاندارد تفكر خلاق تورنس (TTCT) فرم B تصويري و آزمون ريون فرم پيشرفته (AMP) بود. داده هاي پژوهشي طي ۲ هفته و با اجراي گروهي كنترل شده جمع آوري شد. براي تحليل داده هاي پژوهش از آزمون هاي آماري تحليل واريانس يك طرفه، تعقيبي شفه و t در نمونه هاي مستقل استفاده گرديد. نتايج نشان داد كه بين ميانگين هوش دانشجويان رشته هاي مختلف تحصيلي تفاوت معني داري وجود دارد. بين ميانگين خلاقيت دانشجويان رشته هاي مختلف نيز تفاوت معني داري يافت شد. تفاوت ميانگين كل هوش در دانشجويان دختر و پسر رشته هاي مختلف دانشگاه معني دار بود. بين ميانگين كل خلاقيت دا نشجيان دختر و پسر رشته هاي مختلف دانشگاه تفاوت معني داري ديده نشد.