مقاله مقايسه خوداثربخشي، سلطه گري و حمايت اجتماعي بين زنان ورزشكار و غير ورزشكار شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زن و فرهنگ از صفحه ۷۷ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه خوداثربخشي، سلطه گري و حمايت اجتماعي بين زنان ورزشكار و غير ورزشكار شهر اهواز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوداثربخشي
مقاله سلطه گري
مقاله حمايت اجتماعي
مقاله زنان ورزشكار و غير ورزشكار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش مقايسه خوداثربخشي، سلطه گري و حمايت اجتماعي بين زنان ورزشكار و غيرورزشكار شهر اهواز بود. نمونه آماري ۲۰۰ نفر بودند (۱۰۰ نفر ورزشكار زن و ۱۰۰ نفر غير ورزشكار زن) كه به صورت تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. در پژوهش حاضر براي گردآوري داده ها از سه مقياس: خوداثربخشي (GSE)، سلطه گري F) كاليفورنيا) و حمايت اجتماعي (فيليپس) استفاده شد. تحقيق حاضر از نوع علي مقايسه اي بود. تحليل داده ها با روش تحليل واريانس يك راهه (آنوا) در سطح معناداري p>0.05 نشان داد كه؛ ميزان خوداثربخشي، سلطه گري و حمايت اجتماعي زنان ورزشكار، بيشتر از زنان غير ورزشكار است، بنابراين فرضيه هاي پژوهش تاييد شدند.