مقاله مقايسه خودارزشيابي، ارزشيابي همتا و ارزشيابي مدرس باليني در فرآيند ارزيابي مهارت هاي باليني دانشجويان مامايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۳۳۳ تا ۳۳۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه خودارزشيابي، ارزشيابي همتا و ارزشيابي مدرس باليني در فرآيند ارزيابي مهارت هاي باليني دانشجويان مامايي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودارزشيابي
مقاله ارزشيابي همتا
مقاله ارزشيابي مدرس
مقاله مهارت هاي باليني
مقاله دانشجويان مامايي
مقاله اتاق زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آتش سخن گيتي
جناب آقای / سرکار خانم: بلبل حقيقي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: باقري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: براي قضاوت در مورد عملکرد، نياز به طيف گوناگوني از منابع اطلاعاتي است و صاحب نظران در مورد به کارگيري گروه هاي ارزشيابي براي تعيين ميزان دستيابي دانشجويان به اهداف يادگيري تاکيد دارند. پژوهش حاضر به منظور مقايسه خودارزشيابي، ارزشيابي همتا و ارزشيابي مدرس باليني در فرآيند ارزيابي مهارت هاي باليني دانشجويان مامايي در اتاق زايمان بيمارستان فاطميه و امام حسين (ع) دانشگاه علوم پزشکي شاهرود صورت گرفته است.
روش ها: در پژوهش حاضر که يک مطالعه توصيفي مقطعي است، تعداد ۸۵ دانشجوي مامايي سال آخر به صورت نمونه گيري در يک مقطع زماني انتخاب و به سه صورت دانشجو، گروه همتا و مدرس باليني مورد ارزشيابي قرار گرفتند. ميزان مهارت هاي باليني آنان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اي که شامل دو بخش ارزشيابي مهارت هاي عمومي و مهارت هاي اختصاصي بود، مورد سنجش قرار گرفت. تجزيه و تحليل يافته ها توسط نرم افزار SPSS توسط آزمون هاي آناليز واريانس يک طرفه و توکي انجام شد.
نتايج: بر اساس نتايج حاصل از پژوهش، ميانگين و انحراف معيار امتياز خودارزشيابي، ارزشيابي همتا و ارزشيابي مدرسين باليني از مهارت هاي باليني عمومي به ترتيب ۴٫۲۱±۰٫۴۶ و ۴٫۲۱±۰٫۲۸ و ۳٫۹۷±۰٫۴۷ بود. ميانگين و انحراف معيار امتياز خودارزشيابي، ارزشيابي همتا و ارزشيابي مدرسين باليني از مهارت هاي باليني اختصاصي به ترتيب ۳٫۹۱±۰٫۵۴، ۳٫۸۷±۰٫۲۷ و ۳٫۶۶±۰٫۴۱ بود. آزمون آماري آناليز واريانس تفاوت معناداري را در مهارت هاي باليني عمومي و اختصاصي و کل بين سه نوع ارزشيابي نشان داد.
نتيجه گيري: با توجه به اختلاف نمرات روش هاي مختلف ارزشيابي، خودارزشيابي و ارزشيابي همتا را مي توان به عنوان روشي مکمل با ساير روش هاي ارزشيابي از جمله ارزشيابي مدرس در سنجش عملکرد باليني دانشجويان منظور کرد.