مقاله مقايسه خودارزشيابي و ارزشيابي توسط مربي در كارآموزي بارداري و زايمان دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۳۱ تا ۲۳۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه خودارزشيابي و ارزشيابي توسط مربي در كارآموزي بارداري و زايمان دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودارزشيابي
مقاله ارزشيابي مربي
مقاله دانشجو
مقاله كارآموزي
مقاله بارداري و زايمان يك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دل آرام معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: توتونچي مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با اينكه متخصصين در مورد ارزشيابي دانشجو توسط استاد تاكيد مي نمايند ولي يكي از شيوه هاي مورد قبول خودارزشيابي است. هدف از اين مطالعه مقايسه خودارزشيابي توسط دانشجويان و ارزشيابي توسط استاد در كارآموزي بارداري و زايمان دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد بود.
روش ها: اين مطالعه توصيفي بر روي ۷۱ نفر از دانشجويان ترم سوم مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد كه در فاصله سال هاي ۸۷-۸۵ واحد كارآموزي بارداري و زايمان را گذرانده بودند و ۷ نفر از مربيان مامايي كه در اين كارآموزي مسووليت آموزش دانشجويان را به عهده داشتند، انجام شد. ابزار گردآوري اطلاعات فرم ارزشيابي واحد كارآموزي بارداري و زايمان بود كه توسط اعضاي گروه مامايي بر اساس سر فصل دروس تدوين شده و براي ارزيابي دانشجويان در پايان هر ترم تحصيلي مورد استفاده قرار مي گيرد. فرم ارزشيابي در پايان دوره توسط مربي و خود دانشجويان تكميل گرديد. نتايج با نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصيفي، آزمون t زوج تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: ميانگين و انحراف معيار نمره كل ارزشيابي مربيان و خودارزشيابي دانشجويان بر مبناي نمره ۷۰ به ترتيب ۵۵٫۹۰±۵٫۸ و ۵۷٫۴۰±۶٫۲ و بر مبناي نمره ۲۰، ۱۶٫۵۰±۱٫۷۲ و ۱۶٫۱۲±۱٫۵۵ بود. تفاوت معني داري بين ميانگين نمرات مربيان و خودارزيابي دانشجويان وجود نداشت.
نتيجه گيري: نتايج ارزشيابي اساتيد و دانشجويان مشابه و بيانگر آن است كه دانشجويان بطور نسبي مي توانند عملكرد خود را مانند اساتيد مورد قضاوت قرار دهند. نظرخواهي از دانشجويان براي ارزشيابي خود و بكارگيري آن در ارزشيابي استاد مي تواند در اصلاح نمرات ارزشيابي كنوني مفيد واقع شود.