مقاله مقايسه خودگرداني دانش آموزان مدارس تيزهوشان و عادي و نقش پيش بيني كنندگي ابعاد خودگرداني براي عملكرد تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۷۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه خودگرداني دانش آموزان مدارس تيزهوشان و عادي و نقش پيش بيني كنندگي ابعاد خودگرداني براي عملكرد تحصيلي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودگرداني
مقاله عملكرد تحصيلي
مقاله دانش آموزان عادي
مقاله دانش آموزان تيزهوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارفي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، مقايسه خودگرداني دانش آموزان مدارس تيزهوشان و عادي و نقش پيش بيني كنندگي ابعاد خودگرداني براي عملكرد تحصيلي آنان بود. نوع تحقيق علي – مقايسه اي و جامعه آماري پژوهش کليه دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه مدارس تيزهوشان و عادي شهر شيراز بود. ۸۴ دانش آموز از مدارس تيزهوشان و ۸۲ دانش آموز از مدارس عادي به شيوه همتاسازي انتخاب شدند. ابزارهاي جمع آوري داده ها پرسشنامه ام اس ال کيو و آزمون پيشرفت تحصيلي علوم زيستي (فولاد چنگ، ۱۳۸۳) بودند. پايايي پرسشنامه ام اس ال کيو با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ ۰٫۹۳ برآورد گرديد. براي بررسي روايي سازه مقياس ياد شده از روش تحليل عوامل استفاده شد و شش عامل به دست آمد. پايايي آزمون پيشرفت تحصيلي علوم زيستي با استفاده از روش ضريب آلفاي کرونباخ ۰٫۸۷ تعيين شد. روايي محتوايي اين آزمون نيز بر اساس متون تخصصي، مورد تاييد دبيران متخصص قرار گرفت. از روشهاي آماريt مستقل و تحليل رگرسيون براي تحليل يافته ها استفاده شد و نتايج زير به دست آمد: الف) بين دو گروه دانش آموزان مدارس تيزهوشان و عادي از نظر باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خودگرداني، تفاوت معنادار بود، ب) از ميان ابعاد باورهاي انگيزشي، بعد «جهتگيري هدف دروني» و از ميان ابعاد راهبردهاي يادگيري، بعد «خود بازبيني» بهترين پيش بيني كننده براي عملكرد تحصيلي دانش آموزان بود.