مقاله مقايسه داستانهاي مشترک مثنوي و منطق الطير با رويکرد روايت شناسي ساختگرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه داستانهاي مشترک مثنوي و منطق الطير با رويکرد روايت شناسي ساختگرا
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايت شناسي ساختگرا
مقاله مثنوي
مقاله مولوي
مقاله منطق الطير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورنامداريان تقي
جناب آقای / سرکار خانم: بامشكي سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داستان پردازي در «مثنوي معنوي» در مقايسه با آثار تعليمي مشابه مانند مثنويهاي سنايي و عطار جايگاهي منحصر به فرد و کاملا متمايز دارد و حتي در دوره معاصر نيز برجسته است. بسياري از داستانهاي مثنوي ساخته و پرداخته خود مولوي نيست و ريشه در آثار پيشين خود دارد که يکي از مآخذ مهم آن، منطق الطير عطار است. نوع ارتباط ميان داستانهاي مثنوي و منطق الطير از مقوله «فزون متنيت» است و منظور از آن هر ارتباطي است كه متن B (بيش متن) را به متن A (پيش متن) متصل مي كند. در اين مقاله ساختار داستانهاي مشترک ميان مثنوي و منطق الطير را با استفاده از روش روايت شناسي ساختگرا با يکديگر مقايسه مي کنيم تا با نشان دادن شباهتها و تفاوتهاي اين دو اثر، توجه و ذوق مثنوي به هنر داستان پردازي روشن شود. نتيجه به دست آمده اين است که استفاده مثنوي از شگردهاي داستان پردازي بسيار بيشتر از منطق الطير است و واقع گشتار داستانهاي مثنوي نسبت به داستانهاي منطق الطير گشتاري غير مستقيم و پيچيده است.