مقاله مقايسه دامنه و زمان نهفتگي پتانسيل شناختي P300 با تحريك شنوايي فركانس بالا و پايين در افراد نابيناي زودهنگام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه دامنه و زمان نهفتگي پتانسيل شناختي P300 با تحريك شنوايي فركانس بالا و پايين در افراد نابيناي زودهنگام
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسيل شناختي
مقاله نابينايي زودهنگام
مقاله پلاستيسيتي عصبي
مقاله P300

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقتي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: مراثي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فركانس تحريک بر دامنه و زمان نهفتگي موج P300 افراد هنجار بينا موثر مي باشد. با توجه به اين كه در نابينايان قشر بينايي به حواس ديگر اختصاص مي يابد و پتانسيل P300 يك پتانسيل قشري است، اين مطالعه با هدف بررسي موج P300 با تحريك شنوايي فركانس پايين و بالا در نابينايان زود هنگام انجام شد.
روش بررسي: در اين پژوهش مقطعي، ۱۵ نابيناي مطلق زودهنگام (۸ مرد و ۷ زن) با ميانگين سني ۲۷/۴±۱۳/۲۵ سال مورد بررسي قرار گرفتند. در تحريک فرکانس بالا از ۱۰۰۰ هرتز به عنوان تن استاندارد و از ۲۰۰۰ هرتز به عنوان تن هدف و در تحريک فركانس پايين، براي تن استاندارد از ۲۵۰ هرتز و براي تن هدف از ۵۰۰ هرتز استفاده گرديد. تحريک ها با شدت ۷۰ دسي بلHL  به صورت دوگوشي ارايه شدند. در حالي كه فرد به تحريك هدف توجه مي كرد، دامنه و زمان نهفتگي پاسخ P300 ثبت مي گرديد.
يافته ها: ميانگين دامنه با ارايه فرکانس پايين در نابينايان زودهنگام ۱۷/۸±۵۹/۱۷ و با فرکانس بالا ۵۳/۵±۱۳/۱۴ ميکروولت به دست آمد. ميانگين زمان نهفتگي با فركانس پايين ۷۱/۲۱±۳۸/۳۱۷ و با فرکانس بالا ۳۳/۳۱±۶۰/۲۹۵ ميلي ثانيه بود. اختلاف ميانگين ها براي دامنه (p=0.008) و براي زمان نهفتگي (p=0.001) معني دار بود.
نتيجه گيري: تغيير فرکانس از پايين به بالا سبب کاهش دامنه و کوتاه تر شدن زمان نهفتگي موج P300 مي شود. بنابراين به نظر مي رسد که فرکانس تحريک بر پاسخ P300 در افراد نابيناي زودهنگام موثر است.