مقاله مقايسه دانش آموزان آسيب ديده شنوايي شديد تلفيقي و دانش آموزان شنواي مقطع راهنمايي در درک ترکيبات استعاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در توانبخشي از صفحه ۵۰ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه دانش آموزان آسيب ديده شنوايي شديد تلفيقي و دانش آموزان شنواي مقطع راهنمايي در درک ترکيبات استعاري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب شنوايي
مقاله آسيب ديده شنوايي تلفيقي
مقاله ترکيبات استعاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي طاهره سيما
جناب آقای / سرکار خانم: نيلي پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پورشهباز عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: محققين معتقدند افراد آسيب ديده شنوايي، آسيب ويژه اي در درک استعاره ها دارند. مطالعه حاضر با هدف تعيين منشا آسيبهاي درک استعاره در اين کودکان و اين که آيا ناشي از محيط آموزشي ايشان مي باشد، به مقايسه درک ترکيبات استعاري دانش آموزان آسيب ديده شنوايي تلفيقي شديد مقطع راهنمايي با همکلاسي هاي شنواي آنها مي پردازد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي مقايسه اي، ۵۰ دانش آموز شنوا و۲۵ دانش آموز آسيب ديده شنوايي تلفيقي به روش تصادفي ساده انتخاب شده و از طريق دو تکليف محقق ساخته تحت ارزيابي قرار گرفتند. ابتدا تکليف درک واژگان غيراستعاري اجرا مي شد. درصورت پاسخ صحيح به بيش از ۷۵ درصد کلمات و دارا بودن بقيه معيارهاي انتخاب نمونه، تکليف درک ترکيبات استعاري اجرا مي شد. سپس داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تي مستقل و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل و مقايسه بين دو گروه قرار گرفت.
يافته ها: نمره درک ترکيبات استعاري دانش آموزان آسيب ديده شنوايي تلفيقي نسبت به دانش آموزان شنوا به طور معناداري کمتر بود (P<0.001). تعداد پاسخهاي غلط لفظي دانش آموزان آسيب ديده شنوايي تلفيقي بيشتر از پاسخهاي غلط معنايي بود. ميانگين پاسخهاي صحيح بين سه پايه تحصيلي در آزمودني هاي شنوا (P=0.401) همچنين دانش آموزان آسيب ديده شنوايي تلفيقي (P=0.120) اختلاف معناداري نداشت.
نتيجه گيري: پاسخ هاي غلط دانش آموزان آسيب ديده شنوايي به آزمون، نشاني از درک ناکامل ايشان از ترکيبات استعاري است و تفاوت فاحش دانش آموزان شنوا و آسيب ديده شنوايي تلفيقي در درک ترکيبات استعاري، نشان مي دهد که محيط آموزشي مدارس تلفيقي به تنهايي نمي تواند در درک اين ترکيبات موثر باشد.