مقاله مقايسه درجه حرارت بدن بيماران مبتلا به اختلالات اسکيزوفرني، اسکيزوافکتيو و خلقي دو قطبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در رشد فناوري از صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه درجه حرارت بدن بيماران مبتلا به اختلالات اسکيزوفرني، اسکيزوافکتيو و خلقي دو قطبي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکيزوفرني
مقاله اسکيزوافکتيو
مقاله خلقي دو قطبي
مقاله دماي بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ اكبري فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: شهباززادگان بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: صمدزاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قمري گيوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از مسايل مهم در حيطه آسيب شناسي رواني تشخيص درست اختلال هاي رواني است. از آنجا که نشانه هاي بيماري هاي اسکيزوفرني، اسکيزوافکتيو و خلقي دوقطبي با هم در بسياري از جهات مشترک هستند، تشخيص اين سه اختلال از هم بسيار مشکل مي باشد. مطالعه حاضر با هدف مقايسه درجه حرارت بدن بيماران مبتلا به اختلالات اسکيزوفرني، اسکيزوافکتيو و خلقي دو قطبي انجام شده است.
روش کار: اين پژوهش، از نوع مطالعات توصيفي- مقايسه اي بر روي ۶۰ بيمار اسکيزوفرني، اسکيزوافکتيو و خلقي دو قطبي که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. ابزار تحقيق، پرسشنامه مصاحبه باليني ساختار يافته و تب سنج جيوه اي زير بغلي بود و از روش تحليل واريانس يک طرفه براي تحليل داده هاي بدست آمده استفاده شد.
يافته ها: ميانگين سني افراد مورد مطالعه در گروه اسکيزوفرني ۱۱٫۱۳±۳۸٫۱۵، در گروه اسکيزوافکتيو ۱۰٫۹۹±۳۴٫۸، در گروه خلقي دوقطبي ۹٫۰۵±۳۵٫۲۵ سال بود. ۶۳٫۳% از افراد شرکت کننده تحصيلات راهنمايي، ۱۵% دبيرستان، ۱۶٫۷% ديپلم و ۵% ليسانس بودند. شغل ۵۱٫۷% از افراد آزاد، ۸٫۳% کارمند و ۴۰% از آنها بيکار بودند. ۴۵% از آنان مجرد و ۵۵% متاهل بودند. تعداد دفعات بستري افراد ۱۵% يکبار مراجعه، ۲۵% دوبار، ۱۳٫۳% سه بار، ۴۱٫۷% مکرر و ۲۰% بين ۱۰-۴ بار مراجعه براي بستري داشتند. بين ميانگين درجه دماي بدن بيماران اسکيزوفرني با اسکيزوافکتيو و خلقي دوقطبي تفاوت معني داري وجود داشت(p<0.001) .
نتيجه گيري: مقايسه تفاوت بين ميانگين نوسان دماي بدني سه گروه بيماران (اسکيزوفرني، اسکيزوافکتيو و خلقي دوقطبي) نشان داد که بيماران اسکيزوافکتيو بيشتر به گروه بيماران خلقي دو قطبي نزديک تر هستند تا بيماران اسکيزوفرني و بيماران اسکيزوفرني از لحاظ ميانگين حفظ پايه و نوسان دماي بدن احتمالا با دو گروه (اسکيزوافکتيو و خلقي دوقطبي) متفاوت مي باشند.