مقاله مقايسه درك نواي غيرعاطفي (زباني) گفتار در دو جنس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه درك نواي غيرعاطفي (زباني) گفتار در دو جنس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله درك گفتار
مقاله نواي غيرعاطفي (زباني)
مقاله جنسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توانايي هاي گفتاري مردان با زنان متفاوت است. هدف از اين مطالعه، بررسي تفاوت دو جنس در درك نواي غير عاطفي (زباني) گفتار است. اين مطالعه به صورت مقطعي- مقايسه اي بر روي ۵۰ نفر در دو گروه مرد و زن صورت گرفت. پاسخ هر يك از گروه هاي مورد بررسي به مجموعه آزمون هاي تهيه شده ثبت شد. محرك هاي مورد استفاده در اين پژوهش، جملات غيرعاطفي (سوالي، امري و خبري) بودند كه به صورت معني دار، بي معني و فيلتر شده در ۱۴۴ جمله توسط دو گوينده مرد و زن ضبط شده و براي آزمودني ها پخش گرديد. تحليل داده ها با استفاده از آزمون آماري تي مستقل صورت گرفت. نتايج آزمون تي مستقل نشان داد كه تفاوت معني داري در دو گروه زن و مرد در درك نواي زباني جملات معني دار وجود دارد (P<0.05) مقايسه ميانگين ها نشان مي دهد كه كارايي زنان در درك نواي زباني گفتار بالاتر است. تفاوت بين دو گروه زن و مرد در درك نواي زباني جملات بي معني، معني دار بود. (P< 0.05)  مقايسه ميانگين ها نشان مي دهد كه كارايي زنان در درك نواي زباني بالاتر است. تفاوت بين دو گروه زن و مرد در درك نواي زباني جملات صافي شده معني دار نبود (P= 0.103). يافته ها، تمايز ميان پردازش نوايي غيرعاطفي (زباني يا دستوري) گفتار در جملات بي معني را بين دو جنس نشان مي دهد. اين تفاوت نشان مي دهد كه در غياب اطلاعات معنايي كه قضاوت مبتني بر اطلاعات نوايي است كارايي زنان بالاتر است. تفاوت منطقه بروكاي راست و چپ در مردان بيشتر از زنان است و از آن جايي كه منطقه بروكا علاوه بر توليد گفتار بر اساس مطالعات جديد دخيل در درك دستور پيچيده است مي توان چنين استنتاج نمود كه زنان به طور وسيع تري از بروكاي دو طرف استفاده مي نمايند كه توانايي درك نواي زباني بالاتري دارند.