مقاله مقايسه درک اجتماعي و ابعاد آن در دانش آموزان با و بدون اختلال شنوايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۷۹ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه درک اجتماعي و ابعاد آن در دانش آموزان با و بدون اختلال شنوايي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درک اجتماعي
مقاله دانش آموزان ناشنوا
مقاله اختلال شنوايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاهديان پور فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: البرزي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: هارون رشيدي همايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر مقايسه درک اجتماعي و ابعاد آن در دانش آموزان با و بدون اختلال شنوايي شهر شيراز بود. در اين پژوه پژوهش تعداد ۱۶۰ نفر (۸۰ نفر با اختلالات شنوايي) و (۸۰ نفربدون اختلال شنوايي) مورد بررسي قرار گرفتند. آزمودني هاي موردبررسي شامل دو گروه از دانش آموزان با اختلال شنوايي (۴۰ پسر و ۴۰ دختر) و دو گروه از دانش آموزان بدون اختلال شنوايي (۴۰ پسر و ۴۰ دختر) بودند که از بين دانش آموزان دو مرکز ناشنوايي، دانش آموزان با اختلال شنوايي به صورت تصادفي ساده و در انتخاب دانش آموزان بدون اختلال شنوايي از روش نمونه برداري چند مرحله اي استفاده شد. ابزار مورد استفاده مقياس درک اجتماعي بوزاکي (۲۰۰۰) (a=0.81) بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آماري تحليل واريانس يک طرفه و دو طرفه و رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتايج نشان داد بين دانش آموزان دختر و پسر در نمره کل مقياس درک اجتماعي و ابعاد آن تفاوت معناداري وجود ندارد. همچنين نتايج نشان داد که تفاوت معناداري بين دو گروه با اختلال شنوايي و بدون اختلال شنوايي در نمره کل مقياس درک اجتماعي و ابعاد آن وجود دارد (P<0.001) .