مقاله مقايسه دقت اندازه گيري حجم سينوس ماگزيلا با توموگرافي کامپيوتري اسپيرال به دو روش دوبعدي و سه بعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۳۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه دقت اندازه گيري حجم سينوس ماگزيلا با توموگرافي کامپيوتري اسپيرال به دو روش دوبعدي و سه بعدي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سينوس ماگزيلا
مقاله توموگرافي کامپيوتري
مقاله اندازه گيري حجمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تفنگچي ها مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مرامي آناهيتا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرصفايي راضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه وهدف: توموگرافي کامپيوتري با تصاوير دو و سه بعدي در تعيين حجم بافت و بازسازي فک و صورت کاربرد دارد. هدف اين مطالعه مقايسه دقت اندازه گيري حجم سينوس ماگزيلا با توموگرافي کامپيوتري اسپيرال به دو روش فوق است.
روش بررسي: مطالعه حاضر بر روي ۴ عدد جمجمه انساني که از دپارتمان آناتومي انتخاب شده بود انجام گرفت. ديواره سينوس با موم زر درزگيري شده و سپس حجم واقعي سينوسها از طريق تزريق آب بعنوان روش استاندارد طلايي محاسبه گرديد. اين عمل ۳ بار در مورد هر سينوس تکرار و ميانگين اعداد محاسبه شده در نظر گرفته شد. سپس جمجمه ها به منظور اندازه گيري حجم سينوسها مورد مطالعه توموگرافي کامپيوتري با تصاوير دو و سه بعدي قرار گرفت. سپس نتايج از طريق روشهاي آماري مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: در مقايسه بين حجم واقعي (استاندارد طلايي) و حجم اندازه گيري شده با هر يک از دو روش توموگرافي کامپيوتري دوبعدي و سه بعدي اختلاف معني داري وجود نداشت. هم چنين حجمهاي بدست آمده با دو روش توموگرافي کامپيوتري دو و سه بعدي نيز اختلاف معني داري نداشتند (۱۲/۰=P).
نتيجه گيري: اندازه گيري حجم سينوس ماگزيلا با استفاده هر يک از روشهاي از توموگرافي کامپيوتري دو و سه بعدي از دقت بالايي برخوردار است.