مقاله مقايسه دقت اندازه گيري طول كاركرد با استفاده از سه روش گوناگون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه دقت اندازه گيري طول كاركرد با استفاده از سه روش گوناگون
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راديوگرافي ديجيتال
مقاله Root ZX
مقاله طول كاركرد
مقاله فيلم راديوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذكايي سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحت نژاد مهسان
جناب آقای / سرکار خانم: پريرخ مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: افتخارواقفي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلي زاده سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يكي از مهمترين مراحل در انجام درمان ريشه تعيين طول دقيق كانال مي باشد. وسايل و روش هاي گوناگوني بدين منظور معرفي شده اند كه از اين ميان مي توان به دستگاه هاي اپكس ياب الكترونيكي و سيستم هاي مختلف راديوگرافي اشاره نمود. اين مطالعه با هدف بررسي دقت سيستم الكترونيكي  =EAL)و (Electronic Apex Locator مقايسه دو روش استفاده از فيلم راديوگرافي (Radiographic Film =RF) و سيستم ديجيتالي (Digital Radiography =DR) از نوع (RVG) Radiovisiography در تعيين طول كاركرد انجام گرفت.
مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي از قطعات فك سه جسد انسان شامل ۳۶ دندان استفاده شده، در مجموع تحقيق بر روي ۳۸ كانال انجام گرفت. ابتدا فايل در كانال ها قرار داده شد تا بوق ممتد ازEAL شنيده شود سپس فايل در پالپ چمبربا چسب سيانوآكريلات ثابت گرديد. آنگاه تصاوير با دو روش راديوگرافي معمولي و ديجيتالي تهيه شدند. جهت مقايسه دقت تعيين طول كاركرد با سيستم الكترونيكي و دو روش راديوگرافي و همچنين تعيين محل اپكس اناتوميك (Anatomic Apex =AA) ، پس از سايش نوك ريشه ها از مشاهده مستقيم بوسيله استريوميكروسكوپ به عنوان gold standard استفاده گرديد. جهت بررسي ضريب توافق از روش آماري observed correlation coefficient  و همچنين جهت بررسي معني دار بودن آن از نظر آماري از ضريب همبستگي اسپيرمن (spearman nonparametric correlation coefficient  استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه دقت دستگاه
Root ZX در حالت ۵/۰± ميلي متر قابل قبول و به ميزان ۱۰۰% بود. ميزان توافق مشاهده بين CR با DR،DR با EAL، RF باEAL ، به ترتيب ۶/۷۳، ۲/۵۵، ۶/۵۲ بود. ضريب همبستگي Spearman بين RF با DR،DR با EAL، RF باEAL  تفاوت معني دار آماري را نشان مي دادP<0.05 ) )
نتيجه گيري: نتايج نشان دادند كه مي توان از Root ZX به عنوان وسيله قابل اعتمادي جهت تعيين طول كاركرد استفاده نمود. همچنين، مي توان از DR به جاي RF استفاده نمود.