مقاله مقايسه دقت اندازه گيري فشار داخل چشم با سه تونومتر پالس اير، تونوپن و گلدمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۲۰ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه دقت اندازه گيري فشار داخل چشم با سه تونومتر پالس اير، تونوپن و گلدمن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پالس اير
مقاله تونوپن
مقاله فشار داخل چشمي
مقاله گلدمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرخابي رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: خطيبيان پژمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: اندازه گيري فشار داخل چشمي علاوه بر نقش مهمي که در تشخيص و اداره بيماران گلوکومي دارد يکي از پارامترهاي اساسي در هر معاينه چشم پزشکي است، به همين منظور اين مطالعه با هدف تعيين دقت دو روش مختلف تونومتري با دستگاه غيرتماسي پالس اير و تونوپن در مقايسه با دستگاه گلدمن که به عنوان روش استاندارد طلايي پذيرفته شده است طراحي و انجام گرديد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي مقطعي، پس از انجام معاينات کامل چشم پزشکي فشار داخل چشمي ۱۵۰ بيمار با ۳ دستگاه گلدمن، پالس اير و تونوپن اندازه گيري شد. ميانگين مقادير اندازه گيري شده با هر ۳ دستگاه و اختلاف مقادير اندازه گيري شده با دو دستگاه پالس اير و تونوپن با دستگاه گلدمن محاسبه و با استفاده از روشهاي آماري توصيفي و آزمونهاي t و آناليز رگرسيون مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
نتايج: متوسط فشار داخل چشمي اندازه گيري شده دو دستگاه پالس اير بيشتر از گلدمن و تونوپن بود (p=0.03). بين مقادير اندازه گيري شده با هر سه دستگاه ضريب همبستگي قابل قبولي وجود داشت (r2=0.71). اختلاف مقادير اندازه گيري شده بين دو روش پالس اير و گلدمن با مقدار صفر مطلق تفاوت معني داري نداشت (p=0.19) ولي اين اختلاف بين مقادير اندازه گيري شده در تونوپن با گلدمن معني دار بود (p=0.02). هر دو دستگاه تونوپن و پالس اير در محدوده فشارهاي بالا بطور کاذب مقادير کمتري را نشان دادند.
نتيجه نهايي: هر دو روش پالس اير و تونوپن در محدوده فشارهاي داخل چشمي طبيعي در مقايسه با گلدمن از دقت قابل قبولي برخوردارند ولي در موارد مشکوک از جمله در بيماران مبتلا به گلوکوم يا هيپرتانسيون چشمي بهتراست کماکان به نتايج روش گلدمن به عنوان استاندارد طلايي تکيه نمود.