مقاله مقايسه دقت توموگرافي Cranex Tome اسپيرال و توموگرافي ProMax خطي جهت ارزيابي کميت استخوان در قسمت خلف ماگزيلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه دقت توموگرافي Cranex Tome اسپيرال و توموگرافي ProMax خطي جهت ارزيابي کميت استخوان در قسمت خلف ماگزيلا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توموگرافي
مقاله ماگزيلا
مقاله کميت
مقاله ايمپلنت دنداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين توكلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ورشوساز مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: بردال رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي هدا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده باغبان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استفاده از تکنيک تصويربرداري دقيق در انجام ايمپلنت نقشي اساسي دارد. وجود سينوس نيز در ناحيه خلفي ماگزيلا يکي از محدوديت هاي استفاده از ايمپلنت مطلوب در ناحيه خلفي فک بالاست، بنابراين تعيين ارتباط ريج استخوان آلوئول با سينوس جزء نيازهاي موجود مي باشد. مطالعه حاضر با هدف مقايسه in vitro دقت توموگرافي Cranex Tome اسپيرال و توموگرافي ProMax خطي جهت ارزيابي کميت استخوان قسمت خلف ماگزيلا براي استفاده طرح درمان ايمپلنت صورت گرفت.
مواد و روشها: در مطالعه تشخيصي حاضر، توموگرام هايي از ۲ اسکال خشک انساني توسط هر دو دستگاه ProMax و Cranex تهيه گرديد. ۳ محل در هر قسمت ماگزيلا با سيم ارتودنسي علامت گذاري و در کل ۲۴ توموگرام (۱۲ توموگرام از هر يونيت) تهيه گرديد. ارتفاع و پهناي استخوان روي توموگرام ها پس از برش محل هاي تعيين شده روي اسکال ها اندازه گيري شد. مقادير بدست آمده از اندازه گيري هاي روي توموگرام ها بر اساس عامل بزرگنمايي ۱٫۵ (طبق دستور سازنده يونيت ها) تقسيم و با اندازه هاي واقعي روي توموگرامها مقايسه شد. براي مقايسه مقادير حاصل از دو بار اندازه گيري به کمک هر يک از دستگاه ها، همچنين مقايسه اين مقادير با Gold، از ضريب پايايي (Intraclass correlation coefficient of reliability) ICC استفاده گرديد.
يافته ها: حداقل مقدار ضريب ICC در دو بار اندازه گيري پهنا توسط دستگاه ProMax برابر ۰٫۵۶۹ و حداکثر اين ضريب در دو بار اندازه گيري ارتفاع با دستگاه Spiral، ۰٫۹۵۰ بدست آمد. اختلاف ميانگين اندازه گيري هاي ارتفاع روي هر دو يونيت از اندازه هاي واقعي کمتر از ۰٫۳ ميلي متر و در مورد پهنا کمتر از ۰٫۵ ميلي متر بود. نتايج اين تحقيق نشان داد که اندازه گيري ارتفاع توسط هر دو دستگاه دقيق تر از اندازه گيري پهنا مي باشد و تمام اندازه گيري هاي دستگاه اسپيرال داراي پايايي بيشتري در مقايسه با ProMax است.
نتيجه گيري: به طور کلي دقت اندازه گيري کميت استخوان توسط يونيت اسپيرال بيشتر بود. هر دو دستگاه براي اندازه گيري مقدار استخوان قسمت خلف ماگزيلا مناسب مي باشند. تنظيم پلن تصويربرداري جداگانه براي هر محل دقت دستگاه را افزايش مي دهد. يونيت Cranex Tome در خلفي ترين نواحي ممکن است علاوه بر دستور سازنده، به تنظيم جداگانه نيز نياز داشته باشد.