مقاله مقايسه دقت دو روش ديجيتال و دستي در اندازه گيري هاي سفالومتري جانبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۸۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه دقت دو روش ديجيتال و دستي در اندازه گيري هاي سفالومتري جانبي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفالومتري ديجيتال
مقاله روش ساندويج
مقاله تريسينگ دستي
مقاله سفالومتري جانبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي شعله
جناب آقای / سرکار خانم: رسايي ساسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در ساليان اخير ارتودنسي به سمت استفاده از تكنولوژي ديجيتال حركت كرده است. هدف مطالعه حاضر، ارزيابي دقت اندازه گيري هاي سفالومتريك بدست آمده با نرم افزار تريسينگ سفالومتري در مقايسه با روش تريسينگ دستي جهت تعيين روش دقيق تر و مفيدتر بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي نمونه هاي مورد استفاده شامل تصاوير راديوگرافي سفالومتري جانبي ديجيتال و معمولي ۳۰ بيمار بود كه با روشSandwich  تهيه شدند. در اين روش براي هر بيمار يك فيلم راديوگرافي و يك تصوير ديجيتال همزمان به دست مي آيد. ۱۵ لندمارك سفالومتريك و ۱۰ اندازه گيري زاويه اي و خطي در هر دو روش ديجيتال و دستي محاسبه و مورد مقايسه قرار گرفتند. خطاي اندازه گيري براي هر روش با تكرار تريسينگ ۱۵ سفالومتري از بين ۳۰ سفالومتري اوليه، با استفاده از ضريب همبستگي Pearson محاسبه شد. براي مقايسه دو روش از Paired t test استفاده گرديد .
يافته ها: نتايج بدست آمده نشان دادند كه اختلاف بين دو روش براي اندازه گيري SNA و U1-L1 و Wit’s از لحاظ آماري معني دار بودند (P<0.05). در محاسبه خطا، تغييرات در اندازه گيري هاي ديجيتال اندكي بيشتر از روش دستي بود.
نتيجه گيري: بطور كلي هر دو روش نتايج كلينيكي مشابهي را در اختيار ما قرار مي دهند. بنابراين سفالومتري ديجيتال مي تواند انتخاب قابل اعتمادتري به عنوان يك وسيله تشخيصي متداول به دليل مزايايي كه نسبت به تصاوير معمولي از قبيل كاهش اشعه دريافتي بيمار، حذف مراحل ظهور و ثبوت و مواد شيميايي و نيز ذخيره، پردازش و ارتقا كيفيت تصاوير ديجيتال توسط كامپيوتر را دارد باشد.