مقاله مقايسه دقت مدل هاي برآورد فاصله بين سدهاي اصلاحي به منظور ترسيم نمودارهاي فاصله – ارتفاع – شيب در حوزه آبخيز سد درودزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۴۱ تا ۳۵۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه دقت مدل هاي برآورد فاصله بين سدهاي اصلاحي به منظور ترسيم نمودارهاي فاصله – ارتفاع – شيب در حوزه آبخيز سد درودزن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سد هاي اصلاحي
مقاله فاصله بهينه
مقاله آبخيز سد درودزن
مقاله هيد و مافيچ اصلاح شده
مقاله تولو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي نامقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: صوفي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: حسنلي علي مراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين فاصله بين سدهاي اصلاحي با بهره گيري از مدل هاي تجربي كه به طور معمول در شرايط ويژه اي در ديگر کشورها گسترش يافته اند صورت ميگيرد ولي اين مدل ها در ايران در شرايط متفاوت آبخيزها واسنجي نشده اند. لذا مقايسه مدل هاي تجربي معروف جهان و معرفي مناسب ترين آن ها نقش مهمي در تعيين فاصله بهينه بين سدهاي اصلاحي درکشور خواهد داشت. اين پژوهش در حوزه آبخيز سد درودزن به دليل قدمت و فراواني سدهاي اصلاحي ساخته شده صورت گرفته است. پس از بررسي ميداني و بازديد از ۲۰۰۰ سد اصلاحي ساخته شده با قدمت بين ۱۰ تا ۳۰ سال، شمار ۷۳ سد به منظور اندازه گيري مشخصه هاي مورد نياز در مدل هايي مانند Heede and Muffich (1973) گزينش شدند. مشخصه هايي مانند ارتفاع مفيد يا موثر سد اصلاحي، شيب بستر آبراهه، شيب حد يا تعادل رسوبات و طول رسوب گذاري اندازه گيري شدند. با بهره گيري از داده هاي اندازه گيري شده براي حدود ۸۰ درصد از سدهاي اصلاحي (۶۰ سد) ضريب مدل تجربي هيد و مافيچ برآورد شد و سپس با بهره گيري از داده هاي مربوط به ۱۳ سد باقي مانده، دقت مدل هاي تجربي هيد و مافيچ اصلاح نشده و اصلاح شده، و مدل تولو آزمون شد. نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد كه از بين مدل هاي رايج تجربي، مدل هيد و مافيچ اصلاح نشده داراي بيشترين خطا و مدل تولو داراي كمترين خطا مي باشد. مقايسه آماري روابط ارايه شده نشان مي دهد كه بين رابطه هيد و مافيچ اصلاح نشده و ديگر رابطه ها در سطح ۹۵% تفاوت معني دار وجود دارد ولي بين هيد و مافيچ اصلاح شده و رابطه تولو تفاوت معني داري وجود ندارد. با توجه به نبود تفاوت معني دار بين رابطه تولو و رابطه هيد و مافيچ اصلاح شده و سادگي و نياز به اندازه گيري مشخصه هاي كمتر در رابطه هيد و مافيچ اصلاح شده، بهره گيري از رابطه هيد و مافيچ اصلاح شده در آبخيز سد درودزن و شرايط همسان آن توصيه مي شود. منحني هاي خطي و نيمه لگاريتمي نيز براي مدل مناسب معرفي شده ترسيم و براي بهره گيري در شرايط مشابه آبخيز درودزن ارايه شده است كه نياز به تعيين دو مشخصه ارتفاع مفيد سد اصلاحي و شيب بستر آبراهه دارد که به سادگي امکان پذير است.