مقاله مقايسه دورگ هاي بين گونه اي لوليوم (.Lolium spp) با والدين آنها با استفاده از الکتروفورز پروتئين هاي ذخيره اي بذر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۲۴ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه دورگ هاي بين گونه اي لوليوم (.Lolium spp) با والدين آنها با استفاده از الکتروفورز پروتئين هاي ذخيره اي بذر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوليوم
مقاله الکتروفورز
مقاله دورگ بين گونه اي
مقاله تجزيه خوشه اي
مقاله SDS-PAGE

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني زاده سيدعبدالسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي ندوشن حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپور شهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دورگ گيري بين گونه هاي مختلف جنس لوليوم که داراي ويژگي هاي متفاوتي هستند اين امكان را فراهم مي سازد كه صفات مطلوب دو گونه را در يک واريته از اين جنس وارد نموده و در نتيجه تركيبي از صفات مطلوب را بدست آورد. با اين هدف، دورگ هاي بين گونه اي توليد شد که ابتدا بايد از نظر دورگ بودن مورد بررسي قرار گيرند. به طوري که چهار ژنوتيپ دورگ حاصل از تلاقي بين دو گونه Lolium perenne و L. rigidum به همراه والدين خود در اين تحقيق از نظر پروفيل باندهاي پروتئيني و با استفاده از الكتروفورز پروتئين هاي ذخيره اي بذر بررسي و مقايسه شدند تا ضمن تاييد دورگ بودن آنها، ميزان قرابت و شباهت دورگ ها به هر يک از والدين مورد مطالعه قرار گرفته و تنوع ژنتيکي احتمالي بين نتاج حاصل از تلاقي ها نيز در سطح ملکولي ارزيابي گردد. به اين منظور براي توليد پروفيل پروتئين هاي ذخيره اي بذر از روش SDS-PAGE استفاده گرديد و داده هاي حاصل از حضور يا عدم حضور باندهاي پروتئيني مورد تجزيه خوشه اي قرار گرفتند. دندروگرام حاصل نيز به همراه پروفيل پروتئين هاي ذخيره اي بذر براي دسته بندي و سنجش ميزان شباهت نتاج و والدين با يکديگر مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع ۲۰ باند در پروفيل تمامي ژنوتيپ هاي مورد مطالعه مشاهده شد و از نظر تعداد معدودي از باندها تفاوت هاي آشکاري بين ژنوتيپ هاي والديني و نتاج مشاهده گرديد. تفاوت هايي نيز در ضخامت و شدت نوارهاي الكتروفورزي ژنوتيپ هاي مورد مطالعه مشاهده شد که مي تواند ناشي از تفاوت در شدت بيان ژن هاي مربوطه در والدين و نتاج باشد. به طور کلي مقايسه پروفيل باندهاي پروتئيني ضمن نشان دادن تفاوت هاي آشکار بين دو گونه والديني از نظر باندهاي پروتئيني، دورگ بودن نتاج حاصل از تلاقي بين گونه اي نيز تاييد گرديد.