مقاله مقايسه دوز جذبي پوست در ناحيه تيروئيد در دو دستگاه پانوراميک Cranex Tome و Planmeca که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۳۰ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه دوز جذبي پوست در ناحيه تيروئيد در دو دستگاه پانوراميک Cranex Tome و Planmeca
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتو سنجي
مقاله پرتونگاري پانوراميک
مقاله غده تيروئيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محتوي پور سيده طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: دليلي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زابلي ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: عطركارروشن زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از بهداشت اشعه جلوگيري از آثار قطعي و كاهش احتمال آثار احتمالي با به حداقل رساندن اكسپوژر كاركنان و بيماران، طي انجام آزمايش هاي راديوگرافي است. از آنجايي که راديوگرافي پانوراميك بيشترين راديوگرافي انجام شده در ناحيه سروگردن است و با توجه به اينکه يكي از مناطق حساس در ناحيه سرو گردن غده تيروئيد است و از طرفي به علت تنوع در دستگاههاي پانوراميک، اين مطالعه مقايسه اي طراحي شد.
هدف: مقايسه دوز جذبي پوست در ناحيه تيروئيد توسط دو دستگاه پانوراميك Planmeca و Cranex Tome.
مواد و روش ها: در اين مطالعه آزمايشگاهي از اسكال خشك و دوزيمتر ion–chamber قلمي استفاده شد. ابتدا اسكال تحت اكسپوژر با برنامه پانوراميك در دستگاه پلن مكا با شرايط اكسپوژر متفاوت براي بيماران بزرگسال با اندازه كوچك، متوسط، بزرگ و اطفال قرار گرفت. بعد از هر بار اكسپوژر ميزان شارژ دوزيمتر خوانده و ثبت شد. اين مراحل در دستگاه  Cranex Tomeتكرار و سپس داده ها توسط  sample paired testبا ضريب اطمينان %۹۵ تجزيه و تحليل آماري شد.
نتايج: بيشترين ميانگين دوز جذب پوستي تيروئيد در دو دستگاه پانوراميك در بيماران با اندازه بزرگ و در بالاترين شرايط اكسپوژر وجود داشت. اين ميزان در دستگاه پلن مكا، ۰٫۱۱mSV و در دستگاهCranex Tome ، ۰٫۱۴ mSV ثبت شد. كمترين ميانگين دوز جذب در برنامه هاي اطفال و در دستگاه پلن مكا، ۰٫۰۳mSV و درCranex Tome ، ۰٫۰۲ mSV بود. در مجموع بين ميانگين دوز جذب در دو دستگاه در بيماران با اندازه هاي مختلف، اختلاف آماري معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: بين دو دستگاه پانوراميك پلن مكا و Cranex Tome اختلاف معني داري از نظر دوز جذب پوستي در ناحيه غده تيروئيد وجودنداشت. برنامه اطفال در هر دو دستگاه دوز جذب پوستي غده تيروئيد را بطور مشخصي كاهش داد.