مقاله مقايسه دو آزمون OST و SCORE براي برآورد پوكي استخوان در زنان يائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو آزمون OST و SCORE براي برآورد پوكي استخوان در زنان يائسه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي خطر
مقاله پوکي استخوان
مقاله غربالگري
مقاله SCORE
مقاله OST

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده آرمان
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان سميه
جناب آقای / سرکار خانم: تجاري فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: امام محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمي زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عوامل متعددي مي توانند در پيشگويي احتمال پوكي استخوان و تصميم گيري براي انجام تراكم سنجي اثرگذار باشند؛ بر مبناي اين عوامل روشهايي شامل ORAI, OST, SCORE و غيره جهت تعيين خطر ابداع شدند. در اين مطالعه دو روش SCORE و OST جهت تعيين احتمال پوكي استخوان با يكديگر مقايسه شدند.
مواد و روشها: اين تحقيق به روش تشخيصي در بيمارستان لقمان در سال ۱۳۸۷ روي ۲۱۰ خانم يائسه انجام شد. پس از محاسبه OST و SCORE، تراكم سنجي انجام شد و موارد پوكي استخوان (T-Score £ -۲٫۵) و در معرض خطر(T-Score £ -۲)  مجزا شدند. حساسيت، ويژگي، نسبت درست نمايي (LR)، صحت تست ها و سطح زير نمودار اين دو گروه محاسبه شدند. همچنين PPV و NPV هر يك از اين روشها نسبت به نتايج BMD تعيين و در نهايت TP، TN، FN و FP آنها با آزمون كاي دو مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سن افراد، ۵۷٫۳ سال بود. ۴۳ نفر (۲۰٫۳%) مبتلا به پوكي استخوان و ۸۸ نفر (۴۱٫۷%) در معرض خطر بودند. مقادير PPV و NPV براي آزمون OST به ترتيب ۳۹٫۲% و ۹۱٫۶% و براي آزمون SCORE به ترتيب ۳۴٫۲ و ۹۷٫۸ بود. موارد صحيح و ناصحيح دو روش مشابه بودند (p<0.4). SCORE، داراي بالاترين حساسيت در هر دو گروه پوكي استخوان و در معرض خطر بود (به ترتيب ۹۵% و ۸۸٫۲%) و همچنين بالاترين ارزش اخباري منفي و نسبت شانس تشخيصي (Diagnostic Odds Ratio) را داشت.  OST داراي بيشترين ويژگي در هر دو گروه بود (۷۱٫۴% و ۷۵٫۴%) و نيز بالاترين نسبت درست نمايي را داشت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد كه اين دو آزمون اختلاف معني داري در پيشگويي پوكي استخوان با يكديگر نداشتند. OST با ويژگي و نسبت درست نمايي بالاتر مي تواند در تفكيك افراد بيمار موثرتر باشد و SCORE با حساسيت بيشتر و ارزش اخباري منفي و صحت، ارزش در تفكيك افراد غير بيمار دارد.