مقاله مقايسه دو تکنيک تکثير هم دما به واسطه لوپ LAMP و PCR در تشخيص ويروس هپاتيت B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۶ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو تکنيک تکثير هم دما به واسطه لوپ LAMP و PCR در تشخيص ويروس هپاتيت B
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتيت B؛ LAMP؛ PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نژادستاري طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: كيواني امينه حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ويروس هپاتيت (HBV) B يکي از عوامل بسيار مهم در پيدايش بيماري هاي کبدي و هپاتوسلولار کارسينوما مي باشد. روش هاي تشخيص اين ويروس (سرولوژيک و مولکولي) هر کدام داراي محدوديت هايي هستند به همين دليل امکان استفاده از آنها در همه مراکز تشخيصي وجود ندارد. در اين تحقيق سعي بر راه اندازي تکنيک نوين (Loop Mediated Isothermal Amplification-LAMP) LAMP با کمک پرايمرهاي اختصاصي طراحي شده ويژه ناحيه HBs و مقايسه با PCR براي تشخيص ويروس از نمونه هاي سرمي شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه ۱۰۴ نمونه سرمي مثبت با سيستم کوباس، مورد بررسي قرار گرفتند. DNA به روش DNP استخراج شد. پرايمرهاي PCR انتخاب و ۶ پرايمر ويژه براي تکنيک LAMP طراحي گرديد. آزمون هاي حساسيت و ويژگي بر روي هر دو تست انجام و سپس هر دو آزمون بر روي نمونه ها بهينه گرديد. محصول PCR به وسيله الکتروفورز و محصول  LAMPبوسيله اضافه کردن سايبر گرين و الکتروفورزيس شناسايي شد.
يافته ها: از ۱۰۴ نمونه با تعداد پارتيکل مشخص و با تيترهاي متفاوت جمع آوري شده، ۹۵ مورد (%۹۱٫۳۴) در آزمونPCR  اين مطالعه مثبت شدند. از اين تعداد ۱۰۱ نمونه LAMP (%97.11) مثبت بودند. ۹ نمونه PCR منفي بودند که از اين ۹ نمونه ۶ مورد در تست  LAMPمثبت گزارش شدند.
نتيجه گيري: مقايسه کاربرد  PCRو LAMP بر روي نمونه هاي مرضي با تعداد پارتيکل ويروسي مشخص نشان داد که تکنيک تکثير هم دما به واسطه لوپ (LAMP) داراي حساسيت، ويژگي و به يک بيان دقت بالاتري مي باشد.