مقاله مقايسه دو روش آموزش مهارت هاي تهويه، لارنگوسكوپي و لوله گذاري داخل ناي در دانشجويان هوشبري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو روش آموزش مهارت هاي تهويه، لارنگوسكوپي و لوله گذاري داخل ناي در دانشجويان هوشبري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله لارنگوسكوپي
مقاله لوله گذاري تراشه
مقاله تهويه
مقاله دانشجوي هوشبري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: مخملباف غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آموزش بعضي از مهارت هاي باليني به دانشجويان رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي براي اولين بار بر روي بيمار، خالي از خطر نيست، بنابراين، بسياري از مهارت ها بر روي مانكن تمرين مي شود. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير آموزش عملي در مركز مهارت هاي باليني طراحي گرديد.
روش ها: اين مطالعه نيمه تجربي روي ۶۰ نفر از دانشجويان ورودي سال هاي ۸۳-۸۲ انجام شد. گروه تجربي قبل از ورود به عرصه بالين، مهارت هاي تهويه، لارنگوسكوپي و لوله گذاري را در مركز مهارت هاي باليني به صورت مدون آموزش ديدند، ولي براي گروه كنترل اين برنامه اجرا نشد. عملكرد دانشجويان هر دو گروه در ترم آخر با چك ليست مشاهده مستقيم مورد ارزيابي قرار گرفت و با آزمون هاي توصيفي، مجذور كاي و فيشر در دو گروه مقايسه شد. ميانگين نمره مهارت هاي مورد نظر با آزمون t انجام گرديد.
نتايج: ميزان صحت انجام مهارت هاي تهويه، لارنگوسكوپي و لوله گذاري در دو گروه تجربي و شاهد با آزمون فيشر معني دار بود و مقايسه ميانگين مهارت گرفتن لوله تراشه و جاگذاري در ناي و چگونگي فيكس كردن و اطمينان از قرارگيري لوله تراشه در دو گروه مورد و شاهد اختلاف معني داري نشان داد.
نتيجه گيري: آموزش و تمرين عملي مهارت هاي مهم روي مانكن قبل از انجام روي بيمار مي تواند با ارتقاي ميزان مهارتهاي دانشجويان خسارت هاي احتمالي ناشي از ضعف در عملكرد را كاهش دهد.