مقاله مقايسه دو روش (استاندارد و ممتد) ترميم پرينه در زايمان طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۵۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو روش (استاندارد و ممتد) ترميم پرينه در زايمان طبيعي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپي زيوتومي
مقاله ترميم ممتد
مقاله ترميم استاندارد
مقاله درد پرينه
مقاله عفونت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرشتي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: غلامعلي شاهي ايران
جناب آقای / سرکار خانم: مقدس ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: دريس فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ترميم اپي زيوتومي و صدمات پرينه بعد از زايمان، با درد و ناراحتي همراه است. نوع ترميم ممکن است بر ميزان درد و بهبودي تاثير داشته باشد. اين مطالعه با هدف مقايسه تاثير دو روش ترميم استاندارد و ترميم ممتد پرينه بر ميزان درد و بروز عفونت اپي زياتومي انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه کارآزمايي باليني دو سوکور، ۱۴۸ خانم زايمان کرده با اپي زياتومي و بدون عوارض زايماني در بيمارستان هاجر شهرکرد، جهت ترميم اپي زياتومي به شکل ممتد و يا استاندارد به صورت تصادفي انتخاب شدند. در ترميم ممتد، واژن به شکل زنجيري، عضله، فاشيا و پوست به روش ممتد ترميم شد. در ترميم استاندارد واژن به شکل زنجيري، عضله و پوست منقطع و فاشيا به روش ممتد ترميم گرديد. ميزان درد و عفونت پرينه، دو ساعت، ده و چهل روز پس از زايمان با استفاده از مقياس ديداري درد ارزيابي گرديد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تي دانشجويي، کاي دو و من ويتني تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: بر اساس نتايج به دست آمده شدت درد دو ساعت بعد از زايمان، تعداد نخ مصرفي و مدت زمان ترميم، در روش ممتد کمتر از روش استاندارد بود (P<0.001). ميانگين شدت درد در دو گروه ممتد و استاندارد به ترتيب روز دهم (۲٫۵±۲٫۶۶ در مقابل ۲٫۵۶±۳٫۸۶) و روز چهلم بعد از زايمان (۱٫۶۳±۰٫۵۳ در مقابل ۱٫۰۴±۰٫۶) بود (P<0.05). در ۵/۱۲% واحدهاي پژوهش (۴ نفر) علايم عفونت مشاهده گرديد که همگي مربوط به ترميم استاندارد بود. تفاوت آماري معني دار بين عفونت محل اپي زياتومي و تکنيک ترميم وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: ترميم اپي زياتومي به روش ممتد علاوه بر کاهش ميزان عفونت و شدت درد پرينه پس از زايمان طبيعي، بدليل صرف وقت و انرژي كمتر با کاهش توقف ما در بر روي تخت زايمان و هزينه کمتر از نظر اقتصادي مقرون به صرفه مي باشد بدون اينکه عوارض نامطلوب بر جاي گذارد. اما پيشنهاد مي شود قبل از توصيه به انجام اين روش به صورت روتين، مطالعات با ابعاد گسترده تر صورت گيرد.