مقاله مقايسه دو روش اسكراب با بتادين و مالش جراحي در كاهش بار ميكروبي پوست دست تيم جراحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۸ در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه ۵۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو روش اسكراب با بتادين و مالش جراحي در كاهش بار ميكروبي پوست دست تيم جراحي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکراب جراحي
مقاله مالش جراحي
مقاله بار ميکروبي دست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني خيمه سري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ملاپور اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع خاني مهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: آلودگي دست نقش مهمي در ايجاد عفونت هاي بيمارستاني دارد. اسكراب جراحي نيز يكي از عوامل مهم كنترل عفونت هاي بيمارستاني است. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه دو نوع اسكراب با بتادين (روتين) و مالش جراحي بر ميزان كاهش بار ميکروبي دست هاي تيم جراحي بود.
روش بررسي: اين مطالعه با طراحي کارآزمايي باليني در طي سال ۱۳۷۸ انجام شد. نمونه ها از بين اعضا تيم جراحي در ۴ مرکز آموزشي درماني با روش نمونه گيري سهميه اي به صورت تصادفي انتخاب شدند. افراد مورد نظر به دو گروه روش روتين و روش مالش جراحي (hand rub) تقسيم شدند. ابتدا از نوك انگشتان و شست (در محيط بلاد آگار) و نيز نمونه دست (از طريق قرار دادن در محيط کشت مايع) نمونه برداري شد. سپس گروه روتين اسکراب دست را طبق معمول انجام داد، و گروه مالش جراحي طبق آموزش پژوهشکر (مالش دست ها به مدت ۳ دقيقه با اتانول %۷۰) انجام داد. در انتها از دست هاي هر دو گروه نمونه برداري شد. با بررسـي نتـايج تاثير روش هـاي مـذکور بر مـيکروارگانيسم هاي دسـت مورد مـقايسه قرار گرفت. داده ها با آزمـون هاي آماري chi-square، t زوج،MC Nemar  و پيرسون تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: آزمون هاي آماري بين ميزان كلني هاي نوك انگشتان در قبل و بعد از هر دو روش تفاوت معني دار (P=0.00) را نشان داد. مطالعه نشان داد مقايسه ميزان بار ميكروبي بعد از شستشو در هر دو روش اختلاف معني داري با يكديگر ندارد (P=0.53). هر دو روش مي توانند در كاهش بار ميكروبي دست ها موثر باشند .
نتيجه گيري: بين شمارش ميكروبي دست ها بعد از دو روش تفاوت معني داري وجود ندارد. با توجه به شلوغي و تعداد زياد اعمال جراحي در هر شيفت كاري و كمبود پرسنل در بيمارستان ها جايگزين كردن مالش جراحي به جاي اسكراب روتين و سنتي در بخش ها مي تواند روش بسيار مناسبي باشد.