مقاله مقايسه دو روش اندازه گيري آزمايشگاهي بيلي روبين سرم و ترانس کوتانئوس بيليروبينومتري (TCB) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۵۰ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو روش اندازه گيري آزمايشگاهي بيلي روبين سرم و ترانس کوتانئوس بيليروبينومتري (TCB)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوزاد
مقاله ترانس کوتانئوس بيلي روبينومتري
مقاله زردي
مقاله بيلي روبينومتري غيرتهاجمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي رباط سنگي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزارحيمي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: اميري طهراني زاده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيلي چک روش ساده اي است که براي تخمين پوستي ميزان بيلي روبين توتال سرم به صورت غيرتهاجمي، سريع و بدون درد به کار مي رود. هدف اين مطالعه مقايسه ميزان بيلي روبين اندازه گيري شده توسط بيلي چک با روش آزمايشگاهي تعيين بيلي روبين سرم مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه، يک مطالعه توصيفي – تحليلي مقطعي مي باشد که در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان قائم (عج) از مهر ماه تا اسفند ماه ۱۳۸۷ انجام شد. حجم نمونه با اطمينان ۹۵ درصد و ضريب آزمون ۸۰ درصد، ۱۰۹ نوزاد محاسبه شده و نمونه گيري به روش آسان انجام شد. براي اندازه گيري بيلي روبين نمونه خون جهت بررسي سرمي بيلي روبين به آزمايشگاه، ارسال مي شد. در آزمايشگاه با استفاده از روش محلول ديازو و فتومتريک تعيين مي شد. سپس در عرض ۱۰ دقيقه، اندازه گيري بيلي روبين توسط بيلي چک انجام مي شد. آناليز داده ها با نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون ضريب همبستگي انجام شد.
يافته ها: از ۱۰۹ نوزادي که تحت مطالعه قرار گرفتند، ۷۵ نوزاد پسر (۸/۶۸ درصد) و ۳۴ نوزاد دختر (۲/۳۱ درصد) بودند که سن بين ۱ تا ۲۶ روز داشتند. متوسط سطح بيلي روبين سرم در اين نوزادان ۹۷۹/۱۲ و متوسط نتايج بيلي چک ۲۱۹/۱۲ بود. مقادير اندازه گيري شده بيلي روبين سرم در آزمايشگاه، همبستگي بالايي با نتايج حاصل از TCB با دستگاه بيلي تست داشت (p=0.0001)(r=0.766).
نتيجه گيري: دستگاه بيلي چک دقت لازم را به عنوان ابزار سنجش و پايش زردي نوزادان دارا مي باشد و مي تواند جايگزين مناسبي براي روش اندازه گيري سرمي بيلي روبين در نوزادان مبتلا به زردي باشد.