مقاله مقايسه دو روش با استفاده از دست و بدون استفاده از دست بر وضعيت پرينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو روش با استفاده از دست و بدون استفاده از دست بر وضعيت پرينه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل پرينه بدون استفاده از دست
مقاله کنترل پرينه با استفاده از دست
مقاله اپي زياتومي
مقاله آسيب پرينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهدي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: شاه نظري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كاشانيان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اشقلي فراهاني منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: صدمات پرينه از آسيب هايي هستند که مکررا حين زايمان طبيعي رخ مي دهند. روش هاي متعددي با هدف کاهش آسيب هاي پرينه به کار مي روند. هدف ما در اين مطالعه تعيين و مقايسه فراواني و درجه پارگي هاي پرينه در ارتباط با دو روش کنترل پرينه هنگام زايمان “با استفاده از دست” و “بدون استفاده از دست” مي باشد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه کارآزمايي باليني يک سو کور است. نمونه هاي پژوهش (در سطح اطمينان ۹۵ درصد و توان آزمون ۸۰ درصد) ۱۸۷ نفر برآورد گرديد، که پس از اخذ رضايت نامه کتبي از آنان به روش تخصيص تصادفي به طور مستمر در يکي از دو گروه کنترل پرينه بدون استفاده از دست (۹۸ نفر) و گروه کنترل پرينه با استفاده از دست (۸۹ نفر) قرار گرفتند. در گروه آزمون، پژوهشگر طي مرحله خروج سر بدون تماس دست با پرينه به صورت انتظاري تنها به مشاهده مراحل خروج سر پرداخت. در گروه کنترل، پژوهشگر طي مرحله خروج سر به حمايت پرينه با استفاده از مانور ريتگن پرداخت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماري مجذور کاي و آزمون دقيق فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج حاکي از آن است که نسبت سالم ماندن پرينه در گروه کنترل پرينه بدون استفاده از دست ۹/۴۴ درصد در مقابل ۱۰ درصد در گروه کنترل پرينه با دست بود که تفاوت آماري معناداري را نشان مي دهد (p>0.0001). پارگي پرينه ۵۱ درصد در گروه آزمون و ۴۷٫۲ درصد در گروه کنترل رخ داد، که تفاوت حاصله معنادار نبود (p=0.55). اغلب موارد پارگي در هر دو گروه، نوع درجه يک بود (۵۰ درصد در گروه آزمون و ۶۴٫۳ درصد در گروه کنترل). ميزان موارد اپي زيارتومي در گروه آزمون ۳٫۱ درصد و در گروه کنترل ۷۵٫۳ درصد بود.
نتيجه گيري: نتايج حاکي از آن است که سياست استفاده از روش کنترل پرينه بدون دست، روشي ايمن و موثر جهت جايگزيني با ساير روش هاي حمايت پرينه هنگام زايمان مي باشد.