مقاله مقايسه دو روش تعيين ارزش رجحاني گونه هاي مرتعي براي گوسفند در مراتع نيمه استپي استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۱۸۸ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو روش تعيين ارزش رجحاني گونه هاي مرتعي براي گوسفند در مراتع نيمه استپي استان فارس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش رجحاني
مقاله لقمه شماري
مقاله مشاهده مستقيم
مقاله زمان سنجي
مقاله گوسفند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبيان سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي سيداكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبيان سيدحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهي از ارزش رجحاني گونه هاي گياهي در برآورد توليد علوفه قابل دسترس دام در هر رويشگاه مرتعي امري ضروري است. به همين منظور در اين تحقيق با استفاده از دو روش مشاهده مستقيم زمان سنجي (فيلمبرداري) و (لقمه شماري) در مراتع نيمه استپي استان فارس در سال ۱۳۸۸ ارزش رجحاني گونه هاي مرتعي تعيين و با هم مقايسه شدند. در هر روش با به کارگيري ۳ راس گوسفند در زمان هاي ۹ و ۱۱ صبح و ۴ بعد از ظهر در ماه هاي فصل چرا رکوردگيري انجام شد. داده هاي هر روش به طور جداگانه با استفاده از آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کاملا تصادفي تجزيه و تحليل شدند. براي مقايسه دو روش از شيوه تجزيه واريانس مرکب استفاده شد. نتايج نشان داد که در دو روش مورد بررسي براي گوسفند از نظر ارزش رجحاني گونه ها در ماه هاي مختلف فصل چرا و همچنين تكرارهاي فيلمبرداري و لقمه شماري تفاوت معني داري در سطح ۱درصد  (p<0.01)وجود دارد.